Turkish Journal of Geriatrics 2012 , Vol 15, Issue 4
POSTMENOPOZAL ADNEKSİYAL KİTLE YÖNETİMİNDE GERİATRİK YAŞ GRUBUNDA OLAN VE OLMAYAN OLGULARDA OPERATİF RİSKLERİN ARAŞTIRILMASI
S. Sinan ÖZALP, Ö. Tarık YALÇIN, Tufan ÖGE, Elçin TELLİ, Nagihan ESKİN
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Do¤um Anabilim Dalı ESKİŞEHİR Giriş: Bu çalışma adneksiyal kitle tanısı alan postmenopozal geriatrik yaş grubunda olan ve olmayan hastaların operatif risk faktörleri, perioperatif komplikasyonları ve postoperatif morbiditelerinin karşılaştırılması amacıyla planlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Ocak 2004 ve Aralık 2011 tarihleri arasında adneksiyal kitle saptanıp opere olan 179 hasta retrospektif olarak incelenmiş ve hastalar 50-64 yaş (geriatrik yaş grubunda olmayan), 65 yaş ve üstü (geriatrik yaş grubunda olan) olarak iki grupta incelenmiştir. Hastalar preoperatif değerlendirmelerindeki ek hastalıklar, adneksiyal kitlelerin özellikleri, intraoperatif bulgular ve morbidite ile postoperatif iyileşme süreçleri ve histopatolojilerine göre karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.

Bulgular: Geriatrik yaş grubunda olan ve olmayan hastaların ortalama yaşları sırasıyla 57.05 yıl ve 72.2 yıl idi. Geriatrik yaş grubunda olmayan grupta diabetik (p<0.001), geriatrik yaş grubunda ise hipertansif hasta sayısı (p<0.05) istatistiksel olarak anlamlı düzeyde fazla olarak saptanmıştır. Adneksiyal kitlelerin preoperatif özellikleri, Ca 125 düzeyleri, ve postoperatif minör morbidite arasında gruplar arası fark saptanmazken (p>0.05); geriatrik yaş grubunda major morbidite (p=0.03) ve hastanede kalış süreleri ( p=0.004) istatistiksel olarak anlamlı düzeyde fazla olarak saptanmıştır.

Sonuç: Geriatrik yaş grubundaki hastalarda artan postoperatif major morbidite ve buna bağlı hastanede kalış süreleri minimal invaziv yaklaşımları gündeme getirerek geriatrik populasyonda morbidite ve mortaliteyi en aza indirecek risk yönetimlerinin belirlenmesinde önem taşıyabilir. Keywords : Geriatri; Intraoperatif Komplikasyon; Minimal İnvaziv Cerrahi Girişim; Postmenopozal Dönem, Postoperatif Bakım; Preoperatif Bakım