Turkish Journal of Geriatrics 2013 , Vol 16, Issue 1
80 YAŞ VE ÜZERİ HASTALARDA EĞİLİM SKORU EŞLEŞMESİ İLE KALP CERRAHİSİ SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
Ahmet Barış DURUKAN1, Hasan Alper GÜRBÜZ1, Elif DURUKAN2, Murat TAVLAŞOĞLU3, Nevriye SALMAN4, Fatih Tanzer SERTER1, Halil İbrahim UÇAR1, Cem YORGANCIOĞLU1
1Medicana International Ankara Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi ANKARA
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı ANKARA
3Diyarbakır Askeri Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi DİYARBAKIR
4Medicana International Ankara Hastanesi Anestezi ANKARA
Giriş: Toplumun yaşam süresinde meydana gelen artış, daha fazlı yaşlı insanın kalp cerrahisi girişimlerine ihtiyaç duymasına neden olmaktadır. Ancak, halen yaşlı hastalarda kalp cerrahisi uygulamaları konusunda şüphe mevcuttur. Bizim çalışmamızın amacı, eğilim skoru eşleşmesi kullanarak 80 yaş altı hastalarla, 80 yaş ve üzeri hastaların kalp cerrahisi sonuçlarının karşılaştırılmasıdır.

Gereç ve Yöntem: Orta Anadolu'da, aynı merkezde açık kalp cerrahisi geçiren toplam 1253 hasta incelendi. Yaşın preoperatif değişkenler üzerine olan etkisini ortadan kaldırmak için eğilim skoru eşleşmesi yapıldı. Kalp cerrahisi geçiren 80 yaş ve üzeri 32 hasta ile 79 yaş ve altı 1221 hasta morbidite ve mortalite sonuçları açısından karşılaştırıldı.

Bulgular: Her iki grupta da, eğilim skoru eşleşmesi yapıldıktan sonra, tüm preoperatif karakteristik özelliklerin eşlendiği 32 hasta kaldı. Yaşlı hasta grubunda aritmi sıklığı daha fazla idi. Yoğun bakım ve hastanede kalış süreleri, verilen kan ve kan ürünü sayıları, postoperatif komplikasyonlar ve mortalite her iki grupta da benzerdi.

Sonuç: Her iki yaş grubunda da morbidite ve mortalite benzerdi. Eğilim skoru eşleşmesi yapıldığında, ileri yaş kalp cerrahisi sonuçları açısından daha kötü sonuçlara yol açmamaktadır. İyi seçilmiş, 80 yaş ve üzeri hasta gruplarında kalp cerrahisi güvenle uygulanabilir. Keywords : Yaşlı; 80 Yaş ve Üzeri; Kardiyak Cerrahi Girişimler; Eğilim Skoru