Turkish Journal of Geriatrics 2013 , Vol 16, Issue 1
GERİATRİK HEMODİYALİZ HASTALARININ ENGELLİLİK DURUMUNUN ARAŞTIRILMASI
Evrim COŞKUN ÇELİK1, Demet OFLUOĞLU2, Ülkem YAKUPOĞLU3, Metin KARATAŞ4
1İstanbul Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon İSTANBUL
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı İSTANBUL
3Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İSTANBUL
4Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı ANKARA
Giriş: Hemodiyaliz tedavisi uygulanan hastalar, fiziksel, emosyonel ve sosyal faktörler nedeniyle fonksiyonel olarak kısıtlanır. Bu çalışmada, geriatrik hemodiyaliz uygulanan kronik böbrek yetmezlikli hastalar ile genç hemodiyaliz uygulanan kronik böbrek yetmezlikli hastaların engellilik durumunu karşılaştırıldı.

Gereç ve Yöntem: Toplam 123 hemodiyaliz hastası değerlendirilmeye alındı. Geriatrik hemodiyaliz hasta grubuna 27'si kadın, 28'i erkek toplam 55 hasta; genç hemodiyaliz hasta grubuna ise 26'sı kadın, 42'si erkek toplam 68 hasta dahil edildi. Engelliliği değerlendirmek için CHART SF kullanıldı.

Bulgular: Gruplar arasında CHART SF ile değerlendirilen fiziksel bağımsızlık, kognitif bağımsızlık, iş durumu ve sosyal uyum değerlendirmesi gençlerde geriatrik hemodiyaliz hastalarına göre anlamlı olarak iyi olduğu, mobilite değerlendirmesinde ise gruplar arasında fark olmadığı tespit edildi.

Sonuç: Hemodiyaliz hastalarında, çok sayıda komorbid durumun hastalığa eşlik etmesi nedeniyle engellilik durumunun arttığı görülmektedir. Geriatrik diyaliz hastalarında engellilik halinin genç hemodiyaliz hastalarına göre daha fazla olduğu görülmüştür. Keywords : Geriatri; Hemodiyaliz; Engellilik