Turkish Journal of Geriatrics 2013 , Vol 16, Issue 2
İZMİR'DE YAŞAYAN YAŞLILARDA DEMANS SIKLIĞI VE RİSK ETMENLERİ
Pembe KESKİNOĞLU1, Erdem YAKA2, Reyhan UÇKU3, Görsev YENER2, Pınar KURT2
1İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, Buca Eğitim Araştırma Hastanesi İZMİR
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı İZMİR
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı İZMİR
Giriş: Demans sıklığı tüm dünyada artmaktadır. Araştırmanın amacı toplum içinde yaşayan yaşlılarda demans sıklığı ve risk faktörlerini saptamaktır.

Gereç ve Yöntem: Kesitsel bir araştırma yapılmış ve yöntem olarak kümelenme yöntemi kullanılmıştır. Demans tanısı klinik olarak konulmuştur. Demans varlığını etkileyen etmenler Ki kare testi, ϕ katsayısı ve lojistik regresyon modeliyle çözümlenmiştir.

Bulgular: Araştırmaya dahil edilen 490 yaşlının ortalama yaşı 71.8'dir. Yaşlıların %34.7'si oku-yazar değildir ve %12'si yalnız yaşamaktadır. Demans sıklığı %12.9 bulunmuştur. º katsayısı kullanarak yapılan logistik regresyon çözümlemesine göre ilerlemiş yaş ve serebrovasküler hastalıklar demans sıklığını artırmaktadır.

Sonuç: Toplumda demans sıklığı yüksektir. Demans sıklığının yüksek olmasında olumsuz sosyoekonomik koşullar, kötü sağlık durumu ve düşük eğitim düzeyi gibi etmenlerin katkısı olduğunu düşünmekteyiz. Keywords : Demans; Görülme Sıklığı; Risk Etmeni; Yaşlı