Turkish Journal of Geriatrics 2013 , Vol 16, Issue 2
ANKE BRAKİAL İNDEKS VE FRAMİNGHAM RİSK SKORU 50 YAŞ VE ÜZERİNDE KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLARIN BİR BELİRLEYİCİSİ MİDİR?
Hasan Hüseyin ÇELİK, Ruhuşen KUTLU, Selma ÇİVİ
Konya Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı KONYA Giriş: Anke Brakial İndeks (ABİ) kardiyovasküler hastalıkların boyutunu ve şiddetini gösteren güçlü bir belirleyicidir. Bu çalışmada ABİ ve Framingham Risk Skoru (FRS) kullanarak kardiyovasküler hastalıkların erken risk tahminini tespit etmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya 50 yaş ve üzerinde 250 kişi dahil edildi. Katılanların FRS değerleri otomatik olarak hesaplandı. Dört ekstremiteden alınan kan basınçlarını kullanarak ABİ değeri belirlendi.

Bulgular: ABİ ortalaması 1.13±0.12 (min=0.80, max=1.96) idi. Katılanların 9'unda (%3.6) ABİ değeri ≤0.95 idi. ABİ ile yaş, sigara içme, yüksek kan basıncı ve FRS arasında önemli derecede negatif korelasyon vardı. 60 yaş ve üzerindeki bireylerde 60 yaş altındakilere göre ABİ'deki risk artımı (≤0.95) 3.878 kez daha fazla idi. Diyabetiklerde FRS1 değeri diyabetik olmayanlara göre 16.349 kez daha fazla idi.

Sonuç: Kardiyovasküler hastalıkların temel risk faktörlerine toplumda oldukça sık rastlanır. Kardiyovasküler hastalıkların temel risk faktörlerinin erken tanı ve tedavisi için 50 yaş ve üzerindeki kişilerin taranması gereklidir. Düşük ABİ (≤0.95) ve FRS gelecekte oluşabilecek kardiyovasküler hastalıkların risk tahmininde kullanılabilir. Keywords : Ankle Brakial İndeks; Kardiyovasküler hastalık/epidemiyoloji; Risk Faktörleri