Turkish Journal of Geriatrics 2001 , Vol 4, Issue 4
Yaşlılıkta Hipertansiyon
A. Emel ÖNAL, Yıldız TÜMERDEM
İstanbul Tıp Fakültesi Halk sağlığı Anabilim Dalı, İstanbul Hipertansiyon, görülme sıklığı yaşla artan toplumsal bir sağlık sorunudur. Erken tanı ile kontrol altına alınabilen, geç kalındığında, iskemik kalp hastalıkları, serebrovasküler hastalıklar gibi ölümcül seyreden komplikasyonlara yada organ engeline yol açan küçümsenmemesi gereken ciddi bir hastalıktır. Çalışma kesitsel analitik yöntemle, 1 Eylül 1998:28 Şubat 1999 tarihlerinde Küçükçekmece Sağlık Grup Başkanlığı Bölgesi'nde 65 yaş ve üzerindeki bireylerde hipertansiyon prevalansını ve risk faktörlerini saptamak amacıyla planlandı. Bölgede kayıtlı yaşlılardan 1/10 sistematik örnekleme yöntemi ile seçilen 354 yaşlı katılımcının arteryel kan basınçları ölçüldü ve demografik özelliklerini, bildikleri süregen hastalıklarını ve uyku sorunlarını sorgulayan bir anket yüzyüze görüşme yöntemi ile uygulandı. Anket bilgilerine göre % 15 olan hipertansiyon bulgusuna karşın çalışmamızda 65 yaş ve üzerindeki bireylerde hipertansiyon sıklığı % 68.1 bulundu. Bireylerin % 31.9 u normotensif idi. % 12.1 inde sistolik hipertansiyon, % 7.9 unda diastolik hipertansiyon, % 42.9 unda sistolo- diastolik hipertansiyon ve % 5.1 inde malign hipertansiyon vardı. Hipertansiyonlu olanlar yaş, cinsiyet, eğitim durumu, medeni durum, diabetes mellitus, kalp yetersizliği, kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve uyku bozukluğu açısından hipertansiyonu olmayanlarla Lojistik Regresyon Analizine göre karşılaştırıldığında kalp yetmezliği (OR = 2.11, % 95 GA = 1.06:4.21; p = 0.03 ) ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı (OR = 3.91, % 95 GA = 1.53:9.97; p = 0.004 ) olanlarda hipertansiyonun daha sık olduğu saptandı. Sonuç olarak çalışma bölgemizde yaşlılarda hipertansiyon prevalansı yüksekti. Bu bulgu yaşlı nüfusta hipertansiyon taramalarının yapılmasının gereğine dikkat çekiyordu. Keywords : Yaşlılık, Hipertansiyon, Tarama, Süregen hastalıklar, Uyku bozuklukları