Turkish Journal of Geriatrics 2013 , Vol 16, Issue 2
GERİATRİK YAŞ GRUBU KADINLARDA ÜRETRA DARLIKLARI TANI VE TEDAVİ
Ramazan Yavuz AKMAN1, Alparslan YÜKSEL1, Hakan ÖZKARDEŞ2
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı İSTANBUL
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı ANKARA
Kadınlarda üretra darlıkları çok nadir görülen bir durumdur. Gerçek insidansı bilinmemekle birlikte erkeklere göre çok daha az görülmektedir.Bu çalışmadaki amacımız geriatrik yaş grubu kadın üretra darlıklarında tanı ve tedavi deneyimlerimizi bildirmektir.

Kliniğimizde tedavi edilen yaşları 65-83 arasında değişen 6 hasta retrospektif olarak incelendi. Hastaların üretral sonda ile üretralarının kalibrasyonu yapıldı. 14 F den daha dar olan üretral darlıklar üretra darlığı olarak kabul edildi. Hastalara üroflowmetri yapıldıktan sonra post miksiyonel rezidü idrar miktarı ölçüldü. Hastalara sistoüretroskopi ve 30 F e kadar buji dilatasyonu uygulandı. Daha sonra hastalara 2 ay boyunca haftada bir kez 18 F kateterle dilatasyon uygulandı.

Hiçbir hastaya açık üretroplasti uygulanmadı.Tüm hastalar üretral dilatasyona iyi yanıt verdi, stres üriner inkontinans veya başka bir komplikasyon görülmedi. Hastaların tümünde semptomların düzeldiği ve işeme hızlarında artış olduğu gözlendi. Haftalık kateter dilatasyonu uygulamasına bağlı komplikasyon gözlenmedi.

Özgeçmişinde üretral kateterizasyon öyküsü olan, işeme güçlüğü ve tekrarlayan üriner enfeksiyon atakları olan hastalar darlık yönünden araştırılmalıdır. Üretral dilatasyon ve periyodik kateterizasyon minimal invaziv ve etkin bir yöntemdir ve özellikle major cerrahinin morbiditeye yol açabileceği geriatrik hastalarda tedavi yöntemi olarak seçilmelidir. Keywords : Üretra; Üretra Darlığı; Kadın; Yaşlı; Dilatasyon