Turkish Journal of Geriatrics 2013 , Vol 16, Issue 3
TOPLUM İÇİNDE YAŞAYAN YAŞLILARDA DÜŞME KORKUSU VE DENGE ARASINDAKİ İLİŞKİ
Yasemin ULUS, Yeşim AKYOL, Berna TANDER Dilek DURMUŞ, Ayhan BİLGİCİ, Ömer KURU
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon SAMSUN Giriş: Bu çalışmanın amacı, toplum içinde yaşayan yaşlılarda Uluslararası Düşme Etkinlik Skalasının Türkçe versiyonu ile değerlendirilen düşme korkusu ile denge arasındaki ilişkiyi araştırmaktı.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 100 gönüllü dahil edildi. Katılımcılarda; Uluslararası Düşme Etkinlik Skalası ile düşme korkusu, Kalk ve Yürü Testi ile denge ve yürüme, Berg Denge Skalası ile denge, Modifiye Barthel İndeksi ile dizabilite düzeyi değerlendirildi.

Bulgular: Uluslararası Düşme Etkinlik Skalası skorları ve Kalk ve Yürü Testi, kadınlarda ve 70 yaş üzerindekilerde anlamlı olarak yüksek, BDS skorları anlamlı olarak düşüktü (p<0.05). Uluslar arası Düşme Etkinlik Skalası skorları Kalk ve Yürü Testi ile pozitif, Berg Denge Skalası ile negatif yönde korele idi (p<0<001). Ayrıca yaş ile BDS arasında negatif korelasyon (p<0.05) ve yaş ile Kalk ve Yürü Testi ve Uluslararası Düşme Etkinlik Skalası arasında pozitif korelasyon saptandı (p<0.001). Yaş, Modified Barthel Indeksi, Kalk ve Yürü Testi ve Berg Denge Skalası skorları; Uluslar arası Düşme Etkinlik Skalası skoru ?24 olan katılımcılarda skoru <24 olan katılımcılara göre anlamlı olarak yüksekti (p<0.05). Yapılan regresyon analizinde, Uluslararası Düşme Etkinlik Skalası skorları ile en anlamlı ilişki Berg Denge Skalası skorları ve Kalk ve Yürü Testi arasındaydı (p<0.001). Uluslararası Düşme Etkinlik Skalası skorları ile yaş (p=0.004) ve cinsiyet (p=0.017) de ilişkiliydi.

Sonuç: Toplumda yaşayan yaşlılarda düşme korkusu ile denge arasında olası bir ilişki vardır ve bu etkileşim geriatrik rehabilitasyonda özellikle de yaşlı kadınlarda göz önünde bulundurulmalıdır. Keywords : Yaşlı; Düşme; Denge; Endişe