Turkish Journal of Geriatrics 2001 , Vol 4, Issue 4
Ankara-Gölbaşı İlçesinde Geriatrik Popülasyonda 6 Aylık Dönemde Düşme Sıklığı ve Düşme İçin Risk Faktörleri
Gülçin Kaymak KARATAŞ, Işıl MARAL
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Ankara
"Bu kesitsel çalışmada yaşlılardaki düşme sıklığı ve düşmeye yönelik risk faktörleri araştırıldı. Ankara-Gölbaşı ilçesindeki 5 yerleşim biriminde yaşayan 50 yaş ve üzeri 1078 kişi düşme için risk faktörü olabilecek sağlık sorunları ve son 6 ay içindeki düşme öyküsü ile ilgili olarak incelendi. Tüm olgularda ""kalkma ve yürüme"" testi ile dinamik denge değerlendirildi. Çalışma grubu grup-I (50-64 yaş) ve grup-II (65 yaş ve üzeri) olmak üzere 2 alt gruba ayrılarak birbirleri ile karşılaştırıldı. Grup-I (n=673)ve grup-II (n=405) için düşme sıklığı sırasıyla %2.5 ve %4.9 olarak saptandı (c2=4.44, p=0.035). İncelenen tüm risk faktörleri grup-II'de daha yüksek oranda idi. Grup-II tek başına incelendiğinde kadınlarda düşme sıklığı daha yüksekti (c2=10.38, p=0.001). Ek olarak bu grupta hipertansiyon, baş dönmesi, dizde boşalma, fiziksel aktivite düzeyinde azalma, denge ve yürüme bozukluğu sıklığı daha yüksek bulundu. Lojistik regresyon analizinde sadece cinsiyet faktörü düşme için anlamlı risk faktörü olarak saptandı (Odds oranı: 4.07, %95 güven aralığı: 1.1-15.0). Ortalama dinamik denge skoru grup-I'de 1.25 ± 0.65, grup-II'de 1.7 ± 1.07 idi (p<0.001). Grup-II'de düşme öyküsü olan olguların ortalama dinamik denge skorunun olmayanlardan daha yüksek olduğu görüldü (sırasıyla 2.15 ± 1.35 ve 1.67 ± 1.05). Gerçekleştirdiğimiz bu kesitsel çalışmada 65 yaş ve üzerindeki yaş grubunda düşme sıklığının 65 yaş altındaki gruba göre daha yüksek olduğu ve cinsiyetin en önemli risk faktörü olduğu saptandı. " Keywords : Yaşlılık, düşme, risk faktörü, denge, kalkma ve yürüme testi