Turkish Journal of Geriatrics 2013 , Vol 16, Issue 3
ALTMIŞBEŞ YAŞ VE ÜZERİ PULMONER EMBOLİLİ HASTALARIN İZLEM SONUÇLARI: 127 HASTANIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRMESİ
Serap DURU1, Gülbahar DARILMAZ YÜCE2, Tuğba KAPLAN1, Melike ERDEM1, Bekir KAPLAN3, Sevinç SARINÇ ULAŞLI4, Sadık ARDIÇ1
1S.B. Yıldırım Beyazıd Eğitim Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Kliniği ANKARA
2S.B. Etlik İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Kliniği ANKARA
3Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü Halk Sağlığı ANKARA
4Afyon Kocatepe Üniversitesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı AFYON
Giriş: Günümüzde giderek artan yaşlanan nüfusta tedavi edilmesi gereken hastalık sıklığı da artmakta, yaşam kalitesi bozulmaktadır. Yaşlanan nüfustaki pulmoner emboli insidansı ve mortalite hızı genç nüfusa göre fazladır. Bu nedenle, bu çalışmada 65 yaş ve üzerindeki pulmoner embolisi olan hastaların takip sonuçlarının sunulması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada, pulmoner emboli tanısı konulan 65 yaş ve üzeri 127 hastanın (kadın: 51) demografik verileri, tanı ve tedavi yöntemleri, mortalite oranları ve mortaliteye katkısı olan nedenleri geriye dönük olarak incelendi. Nitelik değişkenler arasındaki ilişki ki-kare testi ile değerlendirildi.

Bulgular: Yaş ortalaması 70.55±13.41 olan hastaların pulmoner emboli için en sık karşılaşılan yakınması nefes darlığı (%74.8), en sık eşlik eden hastalık konjestif kalp yetmezliği (%24.4) idi. Üç günden fazla yatak istirahati (%44.8) ön plandaki risk faktörüydü. Proksimal yerleşimli pulmoner emboli ile üç günden fazla yatak istirahati (p<0.01) ve birden fazla ek hastalık (p=0.03) arasında anlamlı ilişki bulundu. Hastaların erken mortalite oranları pulmoner emboli, geç mortalite oranları ise eşlik eden hastalıklar nedeniyleydi.

Sonuç: Nefes darlığı, göğüs ağrısı ile hastaneye başvuran 65 yaş ve üzeri hastalarda pulmoner emboliden şüphelenilmelidir. Pulmoner emboliye bağlı erken mortalite oranlarının fazla olması ve pulmoner embolinin sıklıkla ana pulmoner arterlerde yerleşmesi erken tanı ve tedavinin önemini göstermektedir. Keywords : Yaşlı; Akciğer; Pulmoner Emboli