Turkish Journal of Geriatrics 2013 , Vol 16, Issue 4
İLERİ YAŞ VE KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI OLAN HASTALARDA UYANIK TEKNİKLE KAROTİS ENDARTEREKTOMİ: ERKEN DÖNEM SONUÇLARI
Süleyman SÜRER1, Kerem YAY1, Aynur CAMKIRAN2, Murat BEKMEZCİL1, Osman Tansel DARÇIN1
1Konya Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği KONYA
2Konya Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı KONYA
Giriş: Cerrahi tedavi gerektiren ileri yaş ve kronik obstrüktif akciger hastalıkları gibi ek sorunları bulunan karotis arter stenozlu hastalarda gerek intraoperatif strok riski ve gerekse postoperatif solunum fonksiyonları açısından karotis cerrahisi önem arzetmektedir. Bu çalışmada amacımız uyanık teknikle karotis endarterektominin ileri yaş ve kronik obstrüktif akciğer hastalıkları gibi ek sorunları olan hastalarda etkin bir tedavi yöntemi olup olmadığı retrospektif olarak araştırıldı.

Gereç ve Yöntem: Şubat 2008-Ağustos 2010 tarihleri arasında 21 hastaya uyanık teknikle karotis endarterektomi uygulandı. Hastaların 4'ü kadın,17 si erkek olup yaş ortalaması 72.3+ 5.1 (69-83 yıl) idi. Tüm hastalara servikal blokaj altında ve gerektiğinde şant konularak operasyon süresince bilinç ve kas gücü hareketleri aralıklı olarak kontrol edilerek karotis endarterektomi uygulandı.

Bulgular: Ameliyat sırasında bir hastaya shunt uygulaması gerekli oldu. Postoperatif dönemde hemiparezi gelişen bu hasta medikal tedavi ile tam olarak düzeldi. Bir hastada N.hypoglossus felcine bağlı gelişen yutma güçlüğü medikal tedavi sonrası geriledi. İki aşamalı cerrahi planlanan karotis-koroner lezyonlu bir hasta karotis operasyonu sonrası myokard enfaktüsü nedeniyle kaybedildi. Diğer tüm hastalar şifa ile taburcu edildi.

Sonuç: Uyanık yöntemle karotis endarterektomisi özellikle hastaların intraoperatif motor ve mental yakın takibinin yapılabiliyor olması ayrıca kronik akciğer hastalıkları gibi ek sorunları olan ileri yaş hasta grubunda entübasyonun komplikasyonlarından koruması ciddi avantajlar sağlamaktadır. Keywords : Karotid Endarterektomisi; Sedasyon; Yaşlı; Kronik Obstrüktif Akciğer