Turkish Journal of Geriatrics 2013 , Vol 16, Issue 4
GERİATRİK HASTALARA HİZMET VEREN HEMŞİRELERİN AKILCI İLAÇ KULLANIMI KONUSUNDAKİ BİLGİ VE DENEYİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Güler Duru AŞİRET1, Burcu BAYRAK KAHRAMAN2, Selen YEĞENOĞLU3, Nuran AKDEMİR1, Terken BAYDAR4
1Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bölümü ANKARA
2Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ANKARA
3Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı ANKARA
4Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı ANKARA
Giriş: Bu araştırma, hemşirelerin akılcı ilaç kullanımı hakkındaki bilgilerini ve deneyimlerini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya Ankara'daki iki üniversite hastanesinin servis ve yoğun bakım ünitelerinde çalışan, 152 hemşire katılmıştır. Araştırmanın verileri, araştırmacılar tarafından güncel literatür taranarak geliştirilen "Anket Formu'' kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde Mann-Whitney U testi, tek yönlü varyans analizi ve Kruskal-Wallis H testleri kullanılmıştır.

Bulgular: Hemşirelerin çoğunluğunun akılcı ilaç kullanımı tanımını doğru bilmediği, ancak yaşlı hastalara ilaçları hakkında bilgi verdikleri, hekim isteminin yaşlı hastaya uygunluğunu değerlendirdikleri ve taburculuk aşamasında yaşlı bireyin yaşam koşullarını düşünerek eğitim verdikleri belirlenmiştir.

Sonuç: Hemşirelerin akılcı ilaç kullanımıyla ilgili bilgilerinin arttırılması için, akılcı ilaç kullanımı konusuna lisans ve kurum oryantasyon eğitimlerinde daha çok yer verilerek farkındalığın arttırılması önerilmektedir. Keywords : Yaşlı; İlaç kullanımı; Geriatri; Hemşireler