Turkish Journal of Geriatrics 2014 , Vol 17, Issue 1
YAŞLILARDA OBEZİTE SIKLIĞI VE OBEZİTENİN KARDİYOVASKÜLER RİSKLERLE İLİŞKİSİ
Hatice ŞİMŞEK1, Simge YILMAZ1, Reci MESERİ2, Reyhan UÇKU1
1Dokuz Eylul University, Faculty of Medicine, Department of Public Health İZMİR
2Ege University, Izmir Ataturk School of Health, Department of Nutrition and Dietetic İZMİR
Giriş: Obezite prevalansı yaşlılar arasında artmaktadır ve obezite pekçok hastalıkla ilişkilidir. Bu çalışmanın amacı yaşlılarda dört farklı yönteme göre obezite/ abdominal obezite sıklığını ve obezitenin kardiyovasküler (KV) risk etmenlerine etkisini belirlemektir.

Gereç ve Yöntem: Çalışma toplum tabanlı kesitsel bir çalışmadır. Balçova'nın Kalbi Projesi'ne katılan 65 yaş ve üzeri 2,502 yaşlıyı kapsamaktadır. Bağımlı değişken KV risk etmenleridir. Bağımsız değişken obezitedir. Obezite Beden Kütle Indeksi (BKI), bel çevresi (BÇ), bel kalça oranı (BKO), bel boy oranına (BBO) göre belirlenmiştir. Olası karıştırıcı etmenler cinsiyet, yaş, öğrenim durumudur. Veri analizinde t testi, Ki-kare ve Lojistik regresyon analizi ile Pearson Korelasyon Analizi kullanılmıştır.

Bulgular: Obezite sıklığı BKI'ye göre %48.7, BÇ'ye göre %52.4, BKO'ya göre %65.2, BBO'ya göre %93.7'dir. Diyabet, hipertansiyon ve metabolik sendrom için tüm antropometrik ölçümlerdeki yükseklik risk oluşturmaktadır. Dislipidemi için kadınlarda BKI hariç diğer ölçümler her iki cinsiyette de risk oluşturmaktadır. Framingham risk düzeyi için erkeklerde BBO ve BKO, kadınlarda BÇ ve BKO belirleyicidir. Ancak BBO kadınlarda Framingham risk düzeyi hariç tüm KV riskler için, erkeklerde ise tüm riskler için diğer ölçütlere göre daha belirleyicidir.

Sonuç: Her iki cinsiyette de antropometrik ölçümlerle belirlenen obezite kardiyovasküler risklerle ilişkili bulunmuştur. Ancak KV risklerin belirlenmesinde abdominal obezite (BBO ve BÇ) BKI'den daha etkili bulunmuştur. Keywords : Yaşlı; Abdominal Obezite; Kardiyovasküler Hastalık