Turkish Journal of Geriatrics 2014 , Vol 17, Issue 1
PARKİNSON HASTALIĞINDA KISA DÖNEMLİ EGZERSİZ PROGRAMININ YARARLI ETKİLERİ
Gönen MENGİ, Serpil YÜKSEK OKUMUŞOĞLU, Mehmet BEYAZOVA
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, ANKARA Giriş: Parkinson hastalığı yaşlılarda düşme ve yürüme bozukluklarının önde gelen nörojenik nedenlerinden biridir. Hastalık ilerledikçe günlük yaşam aktivitelerini sürdürmek giderek zorlaşır. Düşmeler, fiziksel ve bilişsel yetersizliklerden dolayı sıktır. Bu çalışmadaki amaçlarımız egzersizin Parkinson hastalığı üzerindeki etkilerini değerlendirmek ve Parkinson hastalarında düşmeleri araştırmaktı.

Gereç ve Yöntem: Parkinsonizm sendromu olan 36 hasta bu çalışmaya uygunlukları açısından değerlendirildi ve 4 haftalık rehabilitasyon programına alındı. Dışlama kriterleri; Hoehn-Yahr evre 4 veya 5 olmak, majör depresyon veya sekonder parkinsonizm sendromu tanısı almış olmak, rehabilitasyon programı sırasında parkinsonizm semptomlarının farmakolojik tedavisinde değişiklik yapılmış olmasıydı. Bu kriterler doğrultusunda 18 hasta çalışma dışı bırakıldı. ‹ki hasta rehabilitasyon programını tamamlayamadı. Üç hasta programın tamamlanmasından 6 hafta sonraki kontrol değerlendirilmesine gelmedi. Son değerlendirmede 13 hasta bulunmaktaydı. Değerlendirme araçları olarak Birleşik Parkinson Hastalığı Değerlendirme Ölçeği, Tinetti Skalası, Zamanlı kalkmayürüme testi kullanıldı.

Bulgular: Egzersiz programı bitiminde Birleşik Parkinson Hastalığı Değerlendirme Ölçeği, Tinetti skalası, zamanlı kalkma-yürüme testindeki değişimler değerlendirildiğinde ikinci kısmında (Günlük Yaşam Aktiviteleri bölümü) anlamlı gelişme saptandı. Ayrıca program bitiminden 6 hafta sonra da bu durumun sürdüğü gözlendi.

Sonuç: Egzersiz kısa süreli olduğunda dahi, Parkinson hastalarının işlevsel durumlarında yararlı değişiklikler sağlayabilir. Keywords : Parkinson Hastalığı; Egzersiz; Rehabilitasyon