Turkish Journal of Geriatrics 2014 , Vol 17, Issue 1
YAŞLI ACİL SERVİS HASTALARINDA DELİRYUM, HASTANE YATIŞI SIRASINDA MORTALİTE ARTIŞI İLE İLİŞKİLİDİR
Özge DUMAN ATİLLA, Savaş SEZİK, Seda DAĞAR, Arif AKKAYA, Ersin AKSAY
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Bölümü İZMİR Giriş: Bu çalışmada, acil servisten hastaneye yatırılan ve deliryum tespit edilen geriatrik hastalarda hastane içi mortalite, hastanede kalış süreleri ve deliryum gelişmesine yatkınlık yaratan bağımsız faktörlerin tespit edilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Acil servise başvuran ve hastaneye yatırılan 65 yaş üstü hastalar çalışmaya kabul edildi. İlk başvuru sırasında hastalarda deliryum varlığını saptamak amacıyla Konfuzyon Değerlendirme Metodu kısaltılmış versiyonu kullanıldı. Hastaların klinik sonlanımları ve birincil tıbbi tanıları hastanenin elektronik kayıtlarından takip edildi.

Bulgular: Çalışmaya 693 hasta kabul edildi. Deliryum prevalansı %7.1 (n=49) olarak saptandı. Hastane içi mortalite deliryum tespit edilen hastalarda deliryum tespit edilmeyenlere göre daha yüksek saptandı (sırasıyla 28.6% ve 9%, p<0.001, OR= 4.041, 95% GA= 2.056-7.945). Deliryum tespit edilen hastalarda ortalama hastanede kalış süresinin deliryum tespit edilmeyenlerden daha uzun olduğu belirlendi (sırasıyla 9 gün ve 6 gün, p=0.046). Geçirilmiş serebrovaskuler olay öyküsü (OR=1.746, %95 GA=0.692-4.405), primer tıbbi tanı olarak sepsis (OR=59.915; %95 CI=11.880-253.851), pnömoni (OR=6.828; %95 GA=2.081-22.405), elektrolit dengesizliği (OR=23.020; %95 GA=5.296-10.063) ya da yeni serebrovaskuler olay (OR=12.166; %95 GA=5.354-27.647) deliryum gelişimi için yatkınlaştırıcı faktörler olarak saptandı.

Sonuç: Deliryum, acil servisten hastaneye yatırılan yaşlı hastalarda hastane içi mortalite artışı ve uzamış hastane kalım süreleri ile ilişkilidir. Keywords : Deliryum; Acil Servis; Mortalite; Yaşlı