Turkish Journal of Geriatrics 2014 , Vol 17, Issue 2
YAŞLI GLİOBLASTOM HASTALARININ TEDAVİSİNDE RADYOTERAPİ
Pervin HÜRMÜZ1, Gökhan ÖZYİĞİT1, Mustafa CENGİZ1, Deniz YÜCE2, Melis GÜLTEKİN1, Gözde YAZICI1, Gülnihan EREN1, Murat GÜRKAYNAK1, Faruk ZORLU1
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı ANKARA
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Prevantif Onkoloji ANKARA
Giriş: Glioblastom insidansı yaşla artmaktadır. Bu çalışmada yaşlı glioblastom tanılı olguların radyoterapi sonuçları değerlendirilmiştir.

Gereç ve Yöntem: Haziran 2002 ve Aralık 2011 tarihleri arasında tedavi uygulanan 65 yaş ve üzeri 65 olgunun verileri değerlendirildi. Hastaların ortanca yaşı 70 olup (65-84 yaş) 45'i erkektir. Karnofsky performans durumu hastaların %82'sinde ≥70'tir. Otuz iki hastada gros tümör rezeksiyonu yapılmıştır. Radyoterapi 59 hastada lokalize alana (tümör/ tümör yatağı), 6 hastada tüm beyin ve lokalize alana yönelik uygulanmıştır. Tedavi dozu medyan 60 Gy'dir (20-60 Gy). Otuz bir hasta eşzamanlı, 17 hasta adjuvan temozolomide almıştır.

Bulgular: Ortanca izlem süresi 5 aydır (1-44 ay). Bir ve iki yıllık genel sağkalım oranları sırasıyla %38,9 ve %11,7'dir. Tedavi alanlarına göre bakıldığında ortanca sağkalım lokalize radyoterapi alan grupta 9 ay (7-11 ay), tüm beyin radyoterapisi alanlarda 3 ay (1-6 ay) ve tüm beyin ve lokalize alana yönelik radyoterapi alanlarda 18 aydır (3-18 ay) (p=0,04). Cinsiyet, performans durumu, radyoterapi dozu ve cerrahi tipi sağkalım oranlarını anlamlı olarak etkilememiştir. Orta hat yerleşimli tümörlerde diğer yerleşimli tümörlere göre hastalık daha kötü seyretmektedir (p=0,01). Adjuvan temozolamide alanlarda sağkalım daha iyi bulunmuştur (p=0,02).

Sonuç: Glioblastom tanılı yaşlı hastalarda radyoterapi uygun bir tedavi yaklaşımıdır. Bu çalışmada gruplarda hasta sayısı az olmakla birlikte tüm beyin ve lokalize radyoterapi alanlarda ve adjuvan temozolamide alan hastalarda sağkalım daha iyi bulunmuştur. Keywords : Glioblastom; Radyoterapi; Temozolomid; Yaşlı