Turkish Journal of Geriatrics 2002 , Vol 5, Issue 1
Geriatrik Yaş Grubu Anevrizmatik İntraventriküler Hematom Olgularında Basınç Kontrollü External Ventriaküler Drenaj Uygulamasının Sonuçları
Cengiz ÇOKLUK, Alparslan ŞENEL, Mustafa ARAS, Ömer İYİGÜN, Arif ÖNDER, Cemil RAKUNT, Fahrettin ÇELİK
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi Nöroşirürji anabilim Dalı, Samsun İntrakranial anevrizmalar bazen subraknoid kanamaya (SAK) eşlik eden intraventriküler hematom şeklinde ortaya çıkabilmektedirler. Bu çalışmada akut kafa içi basınç artışı bulguları gösteren, ileri klinik grade'li, geriatrik yaş grubu, anevrizmatik intraventriküler hematom olgularında basınç kontrollü external ventriküler drenaj (EVD) uygulamasının güvenilirliği, etkinliği ve sonuçları prospektif olarak incelenmiştir. 17 geriatrik olguyu kapsayan bu seride basınç kontrollü EVD uygulamasına bağlı spesifik bir komplikasyon görülmezken, intraventriküler hematomun mortalitesi %83 olarak bulunmuştur. Basınç kontrollü EVD uygulamasının yüksek debili arteriyel orijinli anevrizmatik intraventriküler kanamalarda akut kafa içi basınç artışının kontrolü, hemorajik beyin omurilik sıvısı (BOS) drenajı ve ventrikül içerisine direkt ilaç uygulamasını sağlayan etkin bir yardımcı tedavi yöntemi olduğunu ve bu tip olgularda güvenle kullanılabileceğini düşünmekteyiz. Keywords : İntraventriküler hematom, subaraknoid kanama, eksternal ventriküler drenaj, intrakranial anevrizma