Turkish Journal of Geriatrics 2014 , Vol 17, Issue 2
YAŞA BAĞLI İŞİTME KAYBI OLAN GERİATRİK HASTALARDA İŞİTME CİHAZI KULLANIMININ TİNNİTUS ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ
Aydın ACAR1, Hasan ŞAHİN2, Rauf Oğuzhan KUM1, Zeynel ÖZTÜRK3, Melih ÇAYÖNÜ4, Fulya EKER1, Celil GÖÇER5
1Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği ANKARA
2Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Odyoloji, Kliniği ANKARA
3Nişantaşı Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, Odyoloji Kliniği İSTANBUL
4Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı AMASYA
5Lokman Hekim Sincan Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği ANKARA
Giriş: Bu çalışmanın amacı yaşa bağlı işitme kaybı olan geriatrik hastalarda işitme cihazı kullanımının tinnitus üzerine olan etkilerini tinnitus engellilik anketi ile araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Eylül 2013 Ocak 2014 tarihleri arasında presbiakuzi ve subjektif tinnitus tanısı alan 24 yaşlı hasta alındı. Çalışma prospektif olarak tasarlandı. İşitme cihazı verilmeden önce ve cihaz verildikten 3 ay sonra tinnitus engellilik anketi uygulandı ve sonuçlar karşılaştırıldı. İşitme cihazının tinnitus üzerine olan etkileri araştırıldı.

Bulgular: Çalışmaya katılan hasta sayısı, 10'u kadın ve 14'ü erkek olmak üzere toplam 24 kişidir. Hastaların ortalama yaşı 65-74 aralığında olmak üzere 67,04±2,95 yıldı. İşitme cihazı kullanmadan önce tinnitus engellilik anketi skor ortalaması 60,08±11,86 (aralık 40-80) idi ve işitme cihazı kullandıktan sonra tinnitus engellilik anketi skor ortalaması 42,33±13,48 (aralık 20-66) ye düştü. Tinnitus engellilik anketi skorundaki 17,75 birimlik düşüş, diğer bir ifadeyle düzelme istatiksel olarak ileri derecede anlamlı bulundu (p=0,001). İşitme kaybı derecesine göre işitme cihazı kullandıktan sonra tinnitus engellilik anketi skorlarındaki düşüş istatiksel olarak anlamlı bulundu (26-40 dB; p=0,007, 41-55 dB; p=0,018, ≥ 56 dB; p=0,011).

Sonuç: Tinnitus ve presbiakuzisi olan yaşlı hastalarda 3 ay işitme cihazı kullanımı sonrası tinnitusun olumsuz etkilerinde belirgin azalma izlendi. Bu çalışmanın sonuçları presbiakuzisi olan yaşlı hastalarda işitme cihazı kullanımının tinnitus üzerine etkinliğini kanıtlamıştır. Tinnitus ve işitme kaybı şikayeti olan yaşlı hastalar işitme cihazından fayda görebilir. Keywords : Yaşlı; İşitme Cihazı; Tinnitus; Presbiakuzi