Turkish Journal of Geriatrics 2014 , Vol 17, Issue 2
HUZUREVİNDEKİ YAŞLI BİREYLERİN İLAÇ KULLANIM ALIŞKANLIKLARI VE ÇOKLU İLAÇ KULLANIMI
Yakup Tolga ÇAKIR1, Mehmet SONBAHAR2, Hüseyin CAN3, Mehmet Ali KURNAZ3, Rıfkı ÖNDER3
1Uzundere Devlet Hastanesi, Aile Hekimliği ERZURUM
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları İZMİR
3İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği İZMİR
Giriş: Bu araştırma yaşlı bireylerin reçete edilen ilaçlarını kullanmada sahip oldukları bilgi düzeyinin ve tutumlarının belirlenmesi, yaşlılarda çoklu ilaç kullanımının incelenmesi ve bu duruma etki eden faktörlerin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma Kasım-Aralık 2012 tarihleri arasında, Bursa Büyükşehir Huzurevi'nde yaşayan, çalışmaya katılmaya engeli olmayan ve çalışmaya katılmaya gönüllü 65 yaş ve üzeri 171 bireyle yapıldı. Konu ile ilgili literatür taraması sonucunda geliştirilen, açık ve kapalı uçlu 37 sorudan oluşan anket yüz yüze görüşme tekniği ile uygulandı. İstatistiksel analizde; tanımlayıcı verilerde ortalama±standart sapma (minimum-maksimum değerler), yüzde (sayı); gruplar arası karşılaştırmalarda Ki Kare Testi kullanıldı. p<0.05 değeri anlamlı olarak kabul edildi.

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 65 yaş ve üzeri 171 bireyin %51,5'i (n=88) erkek olup, erkeklerin yaş ortalaması 73,04±0,7 yıl (65-94), kadınların yaş ortalaması 72,91±0,7 yıl (65-88) idi. Reçetesiz ilaç kullanımı %36,3'tü. Reçeteli en fazla kullanılan ilaç grubu antihipertansifler, reçetesiz olarak en fazla steroid olmayan antiinflamatuar ilaçlar kullanılmaktaydı. Bireylerin %55,6'sı kullandığı ilaçlarla ilgili bilgi almışlardı ve bu bilgiyi de en fazla doktordan (%60,7) almıştı. Bireylerin %56,3'ü kullandığı ilaçlarla ilgili yan etki oluştuğunu belirtti. En sık gözlenen yan etkiler karın ağrısı ve mide bulantısı idi.

Sonuç: Bireylerin kullandığı ilaç miktarı arttıkça yan etki görülme sıklığının arttığı, hastaları tedavi konusunda bilgilendirmenin reçetesiz ilaç kullanımını ve yan etkileri azalttığı, kişilerin kullandığı ilaçları doğru şekilde kullanmasını ve muhafaza etmesini sağladığı saptanmıştır. Keywords : Yaşlı; Yan Etkiler; Çoklu İlaç Kullanımı