Turkish Journal of Geriatrics 2014 , Vol 17, Issue 3
MASİF RETRAKTE ONARILAMAZ ROTATOR KILIF YIRTIKLARINDA KONSERVATİF TEDAVİNİN ETKİNLİĞİ NEDİR?
Aliye YILDIRIM GÜZELANT1, Ayşe Banu SARIFAKİOĞLU1, Aysun KORCAN GÖNEN2, Mehmet Uğur ÖZBAYDAR3, Taner BEKMEZCİ4, Müjdat ADAŞ5, Murat TONBUL6
1Namık Kemal Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı TEKİRDAĞ
2Namık Kemal Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı TEKİRDAĞ
3Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı İSTANBUL
4Liv Hospital Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı İSTANBUL
5 Okmeydanı Egitim ve Arastirma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı İSTANBUL
6Reyap Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı TEKİRDAĞ
Giriş: Cerrahi girişim yapılmamış masif, retrakte, onarılamaz rotator manşet yırtıkları konservatif yöntemlerle tedavi edilir. Bu çalışmada bu yırtık tiplerinde konservatif tedavinin etkinliğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntemler: Masif rotator manşet yırtığı nedeniyle cerrahi dışı yöntemlerle tedavi ettiğimiz 33 hasta geriye dönük olarak incelendi. Hastaların verileri, direk muayene bulguları, tıbbi kayıtları, radyografileri ve manyetik rezonans görüntülerinden (MRG) elde edildi. Radyolojik sınıflandırma ön-arka direk grafilerine göre yapıldı. Retraksiyon evresi ve yağlı dejenerasyonları MRG ile incelendi. Tüm hastalara rehabilitasyon programı uygulandı.

Bulgular: İlk muayenede hastaların ortalama yaşları 71 (dağılım, 50-84) yıldı. Ortalama takip süresi 5,5 (dağılım, 2-10) yıldı. Grade 3-5 yırtıklar ve Evre III retraksiyonları olan hastaların subskapuler kaslarında daha fazla yağlı dejenerasyon saptandı. Son kontrolde deltoid kas güçlerinin anlamlı düzeyde artmış olduğu saptandı.

Sonuç: Semptomatik masif rotator manşet yırtığı olan hastalarda egzersiz tedavisinin bir rehabilitasyon yöntemi olduğu unutulmamalıdır. İleriye dönük, randomize klinik çalışmaların tasarlanmasıyla bu durumun en iyi tedavi yöntemi ortaya konabilir. Keywords : Rotator Kaf; Fizik Tedavi; Tedavi Sonucu