Turkish Journal of Geriatrics 2014 , Vol 17, Issue 3
YAŞLI DİYABET HASTALARININ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİNE UYUMU VE ÖZ BAKIM GÜCÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ
Zümrüt AKGÜN ŞAHİN1, Mutlu ŞAHİN2
1Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği KARS
2Kars Devlet Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı KARS
Giriş: Bu araştırma yaşlı diyabet hastalarının günlük yaşam aktivitelerine uyumunu ve öz bakım gücünü değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı olarak yapılan bu araştırmanın evrenini Mart 2012- Aralık 2013 tarihleri arasında Kars Devlet Hastanesi Dahiliye Polikliniklerine baş vuran 1068 Tip 2 Diyabet hastası, çalışma grubunu ise araştırmaya katılmayı kabul eden, iletişime açık, en az 1 yıldır Tip 2 Diyabet tanısı alan, 60 yaş ve üstü 1045 hasta oluşturmuştur. Çalışma verilerinin toplanmasında hastaların tanıtıcı özelliklerini içeren Kişisel Bilgi Formu, Günlük Yaşam Aktiviteleri Ölçeği ve Öz-Bakım Gücü Ölçeği kullanılmıştır.

Bulgular: Hastaların %27.3'ünün görme, %70.8'inin işitme, %56.9'unun hareket, %74.5'inin tat almada yetersizlik yaşadığı, %63.4'ünün Alet/Protez/cihaz kullandığı, %74.5'inin baston kullandığı saptanmıştır. Hastaların fiziksel yetersizliğine göre bağımlılık durumlarının dağılımına bakıldığında; görme, işitme, hareket, tat alma sorunu yaşayanlarda bağımsız olarak günlük yaşam aktivitelerini yapmakta yetersiz oldukları, yardımcı araç-gereç kullananlarda ise günlük yaşam aktivitelerini yine bağımsız bir şekilde yerine getirmekte zorluk yaşadıkları saptanmıştır. Tip 2 Diyabete özgü bağımlılık durumları incelendiğinde 11 yıldan fazla süredir diyabet hastası olanlar, kan glikoz seviyesini düzenli ölçmeyenler, diyabetten başka hastalığı olmayanlar, diyabete ilişkin komplikasyon yaşayan hastaların bağımsız olarak günlük yaşam aktivitelerini yapmakta yetersiz oldukları saptanmıştır.

Sonuç: Hastaların günlük yaşam aktivitelerinde yetersizlik yaşadıkları, yardımcı alet kullanarak fiziksel yetersizliklerini tamamlamaya çalıştıkları ve Öz bakım gücü puan ortalamalarının düşük olduğu bulunmuştur. Keywords : Diyabet; Günlük Yaşam Aktiviteleri, Öz Bakım