Turkish Journal of Geriatrics 2014 , Vol 17, Issue 3
YAŞLI VE GENÇ YETİŞKİNLER YÖNLENDİRİLMİŞ UNUTMA AÇISINDAN NASIL FARKLILAŞIRLAR?
Filiz SAYAR
Cumhuriyet Üniversitesi Psikoloji Bölümü SİVAS Giriş: Bu araştırmanın amacı, genç ve yaşlı yetişkinleri somut/soyut bellek materyali kullanarak yönlendirilmiş unutma açısından karşılaştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Araştırmaya 50 sağlıklı genç (17-24 yaşları arasında) ve 46 sağlıklı yaşlı yetişkin (65- 84 yaşları arasında) gönüllü katılmıştır. Somut ve soyut sözcüklerin sunulduğu bir yönlendirilmiş unutma çalışması sonunda katılımcılara hatırlama ve tanıma görevleri verilmiştir.

Bulgular: Varyans analizi (ANOVA) sonuçları ışığında, hatırlamada kelimelerin somutluk etkisi değişkeninin temel etkisi hariç (p=0,11) hatırlama ve tanımada yaş, yönerge türü ve kelimelerin somutluk düzeyi değişkenlerinin temel etkileri (hatırlamada sırasıyla, p <0,001 0,01; tanımada sırasıyla, p <0,001 0,01 ve 0,01) ve ortak etkileri (hatırlamada sırasıyla, p <0,01 0,001 ve 0,001; tanımada sırasıyla, p <0,001 0,01 ve 0,001) istatistiki olarak anlamlı bulunmuştur.

Sonuç: Genç yetişkinlerin sadece hatırlamada soyutluk etkisi gösterirken, yaşlı yetişkinlerin ise hem hatırlama hem de tanımada somutluk etkisi gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Yani, gençlikte soyut hatırlamaya eğilimli zihin, yaşlılıkta daha fazla somut materyale yönelmektedir. Ayrıca, yaşlanmayla birlikte inhibisyon mekanizmasının bozulması sebebiyle kişiler daha fazla ilgisiz bilgiye yönelmektedir. Keywords : Yaşlanma; Bellek; Ketleme