Turkish Journal of Geriatrics 2014 , Vol 17, Issue 3
İNTRAHEPATİK PORTOSİSTEMİK VENÖZ SANT
Semra DURAN1, Betül AKDAL1, Alper DİLLİ2
1Ankara Numune Education and Research Hospital, Clinic of Radiology ANKARA
2Ankara Dıskapı Yıldırım Beyazıt Education and Research Hospital, Clinic of Radiology ANKARA
Portosistemik santlar anatomik özelliklerine bağlı olarak intrahepatik ve ekstrahepatik olarak sınıflandırılabilir. İntrahepatik portosistemik şant portal ven ve hepatic ven/ inferior vena cava arasında meydana gelebilen nadir rastlanan vasküler anomalilerdir ve konjenital veya kazanılmış olabilir. Tanısal görüntüleme yöntemlerindeki gelişmeler ile, semptomu olmayan hastalarda insidental olarak saptanan intrahepatik portosistemik venöz şantların sayısı giderek artmaktadır. Bunlar klinik olarak önemlidir çünkü intrahepatik portosistemik venöz şantlar hepatik ensefalopatiye neden olabilir. Hepatik ensefalopati oranı yaş ile artar çünkü beynin toksik metabolitlere olan toleransı azalır. Bu vasküler anomalilerin radyolojik tanısı ve uygun tedavisi bu açıdan önemlidir. Biz intrahepatik portosistemik venöz şant tanısı alan karaciğer sirozu bulunmayan olguyu görüntüleme bulguları eşliğinde sunmayı amaçladık. Keywords : Portosistemik Venöz Şant; Ultrasonografi, Doppler; Tomografi, Spiral Komputerize; Manyetik Rezonans Görüntüleme