Turkish Journal of Geriatrics 2014 , Vol 17, Issue 4
İNMELİ HASTALARDA BARSAK FONKSİYON BOZUKLUKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Gönül URALOĞLU2, Barın SELÇUK1, Aydan KURTARAN3, Elif YALÇIN3, Murat İNANIR1, Ilgın SADE1, Müfit AKYÜZ3
1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı KOAELİ
2Turkuaz FTR Merkezi, FTR TRABZON
3Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ANKARA
Giriş: İnmeli hastalarda konstipasyon ve fekal inkontinans başta olmak üzere bağırsak fonksiyon bozukluklarını değerlendirmeyi ve bunlara etki eden faktörleri ortaya koymayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 112 inmeli hasta alındı. Hastaların inme öncesi ve sonrasını içeren özellikle konstipasyon ve fekal inkontinans olmak üzere ayrıntılı gastrointestinal sistem sorgulaması yapıldı. Hastaların fonksiyonel durumları fonksiyonel bağımsızlık ölçümü ile, motor muayeneleri Brunstroom evrelemesi ile, ambulasyon durumları ise fonksiyonel ambulasyon skalası ile değerlendirildi.

Bulgular: İncelenen 112 hastanın inme öncesi 29'unda, inme sonrası ise 83'ünde konstipasyon vardı. İnme öncesi 112 hastanın hiçbirinde fekal inkontinans yokken, inme sonrası ise 23 hastada fekal inkontinansı bulundu. Hastalardaki konstipasyon ve fekal inkontinans gibi barsak disfonksiyonlarının afazi, tromboembolik veya hemorajik inme, sağ veya sol taraf inme, kullanılan ilaçlar, diyabet ve cinsiyet ile ilişkili olmadığı görüldü. Hastaların yaşı, Brunnstrom ve fonksiyonel ambulasyon skala evreleri ile konstipasyon varlığı arasında ilişki yoktu. Brunnstrom ve Fonksiyonel ambulasyon skala evresi düşük olan ayrıca 65 yaş üstü hastalarda daha fazla fekal inkontinansa rastlandı.

Sonuç: Sonuç olarak nörojenik barsak, inmeli hastalarda sık karşılaşılan, hastanın yaşam kalitesini olumsuz etkileyen, bir sorundur. Keywords : İnme; Konstipasyon; Fekal İnkontinans; Nörojenik Bağırsak