Turkish Journal of Geriatrics 2014 , Vol 17, Issue 4
SEKSEN YAŞ VE ÜZERİ KOMORBİD VE MİNİMAL SEMPTOMATİK İNGUİNAL HERNİ HASTALARINDA TAKİP İLE OPERASYON SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
Recep AKTİMUR1, Süleyman ÇETİNKÜNAR2, Kadir YILDIRIM1, Sabri ÖZDAŞ3, Sude Hatun AKTİMUR4, Elif ÇOLAK1, Hakan GÜZEL5, Mehmet Derya DEMİRAĞ6, Nuraydın ÖZLEM1
1Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi, Kliniği SAMSUN
2Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği ADANA
3Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği ADIYAMAN
4Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Kliniği, İç Hastalıkları SAMSUN
5Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği ANKARA
6Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi , Romatoloji Kliniği, İç Hastalıkları SAMSUN
Giriş: Yaşlı popülasyonun artışı ile birlikte cerrahlar disabilite oranı yüksek inguinal herni hastalarıyla daha fazla karşılaşmaya başlamışlardır. Bu çalışmada 80 yaş ve üzeri komorbid ve minimal semptomatik inguinal herni hastalarında takip ile operasyon sonuçlarının karşılaştırılması amaçlanmaktadır.

Gereç ve Yöntem: İki yüksek kapasiteli, çok sayıda komorbid hasta tedavi eden eğitim hastanesinin 80 yaş ve üzeri inguinal herni hastaları tarandı. Nisan 2010 ve Nisan 2014 arasında saptanan 324 hastanın 154’ü çalışmaya dahil edildi. Kayıtlara ve telefon konuşmalarına göre demografik veriler, komorbidite ve hasta tarafından tariflenen sonuçlar kaydedildi.

Bulgular: Ortalama yaş 83±2.8 ve ortanca takip süresi 15 ay olmuştur. Tanı anında 17 (%11.0) hasta operasyonu seçti. 137 takip hastasının 74’ü (%54.1) elektif ya da acil koşularda opere edildi, 48 (%64.8), 26 (%33.2). Tüm takip grubu için acil operasyon oranı %18.9’du. Operasyona geçiş; tanı öncesi acil başvurusu, başvuruda şiddetli ağrı, düşük Amerikan Anestezistler Derneği skoru, barsak rezeksiyonu ve komplikasyon ile ilişkili idi. Acil operasyon grubunda üç, elektif operasyon grubunda bir hasta postoperatif 30 gün içinde öldü. Mortalite ile kalp yetmezliği, ve barsak rezeksiyonu ilişkili bulundu.

Sonuç: Günlük pratikte 80 yaş ve üzeri komorbid ve minimal semptomatik hastalara takip önermek mantıklı görünse de, bu hastaların doğal seyri düşündürücüdür. Günümüzde, ileri derecede yaşlı ve komorbid hastalar için lokal anestezi altında planlı herniorafi daha makul bir seçenek olarak görünmektedir. Keywords : İnguinal Herni; Yaşlı; Komorbidite; Takip