Turkish Journal of Geriatrics 2014 , Vol 17, Issue 4
GERİATRİK YAŞ GRUBUNDA GORULEN AKUT APANDİSİT OLGULARINDA NOTROFİL/LENFOSİT ORANININ TANISAL DEĞERİ
Erkan YAVUZ1, Candaş ERCETİN1, Emin UYSAL2, Süleyman SOLAK2, Aytaç BİRİCİK1, Hakan YİĞİTBAŞ1, Osman Bilgin GÜLÇİÇEK1, Ali SOLMAZ1, Rıza KUTANİŞ1
1Bagcilar Training and Research Hospital, Department of General Surgery İSTANBUL
2Bagcilar Training and Research Hospital, Department of Emergency Medicine İSTANBUL
Giriş: Bu çalışmanın amacı, acil tıp kliniğine başvurup akut apandisit tanısı alan geriatrik yaş grubundaki olgularda nötrofil/lenfosit oranının tanısal değerini araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Ocak 2009–Aralık 2013 yılları arasında, apandisit tanısıyla ameliyat edilmiş, 65 yaş üstü 43 olgunun (Grup 1) ve ameliyat edilmemiş, 81 olgunun (Grup 2, kontrol grubu) hasta dosyaları retrospektif olarak değerlendirildi. Olguların; yaş, cinsiyet, lökosit sayımı, nötrofil değeri, lenfosit değeri, nötrofil lenfosit oranı, görüntüleme bulguları, ameliyat bulguları ve patolojik incelemeleri değerlendirmeye alındı.

Bulgular: Grup 1 ve grup 2 arasında, lökosit sayısı, nötrofil sayısı ve nötrofil / lenfosit oranı açısından anlamlı oranda farklılık olduğu saptandı (p<0.001). Yaş, lenfosit sayısı ve cinsiyet dağılımı açısından istatistiki olarak anlamlı fark saptanmadı. Mevcut veriler ile nötrofil / lenfosit oranı için alıcı işletim karakteristiği eğrisi elde edildiğinde; eşik değeri 3.93 olarak alındığında sensitivite %92.5, spesifite %59.3 olarak saptandı. Patolojik değerlendirmede (Grup 1); 4 olguda perfore apandisit, 36 olguda gangrene, flegmone apandisit ve 3 olguda akut apandisit saptandı.

Sonuç: Ameliyat öncesi bakılan nötrofil/lenfosit oranının; apandisit tanısı için, düşük maliyetle ve kolayca elde edilebilecek, değerli bir veri olduğu görulmüştür. Keywords : Geriatri; Apandisit; Nötrofil; Lökosit