Turkish Journal of Geriatrics 2014 , Vol 17, Issue 4
GERİATRİK POPULASYONDA HUKUKİ EHLİYETİN DEĞERLENDİRMESİ: RETROSPEKTİF ÇALIŞMA
Mehmet CAVLAK1, Aysun ODABAŞI BALSEVEN2, Ramazan AKÇAN2, Mahmut Şerif YILDIRIM2, Aykut LALE2, Eyüp Ruşen HEYBET2, Ali Rıza TÜMER2
1Council of Forensic Medicine, Ankara Group Authority, Morgue Department ANKARA
2Hacettepe University, Faculty of Medicine, Department of Forensic Medicine ANKARA
Giriş: Günümüzde geriatrik popülasyonda vasi tayini için yapılan başvurular artmıştır. Ülkemizde vasi tayini değerlendirmeleri Türk Medeni Kanunu 405 ve 408. maddeleri çerçevesinde yapı lmaktadır. Yapılan literatür taramasında geriatrik yaş grubunda vasi tayini raporlarını irdeleyen bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu nedenle vasi tayini raporlarını literatür verileri ışığında değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı'nın kayıtları kullanılmıştır. 2011-2013 yılları arasındaki hasta dosyaları ve verilen vasi tayini raporları retrospektif olarak incelenmiştir. Bütün olgular gönderilen 65 yaş üstü olgular hakkında düzenlenmiş raporlar yaş, cinsiyet, yaşadığı kişiler, meslek, mevcut hastalıkları, psikiyatrik bozukluğu olup olmadığı, vasi tayini gerekçesi, Mini Mental Durum Değerlendirme Testi puanı ve demans varlığı açısından değerlendirilmiştir.

Bulgular: İncelenen 1306 olgudan 36 (%2.7) olgunun vasi tayini için gönderilen yaşlı olgular olduğu belirlenmiştir. Bu olguların yaşları 65-90 aralığındadır. Olguların %61'inin TMK'nun 405. maddesi kapsamında, %14 olgunun da 408. Madde kapsamında değerlendirilmiştir. Olguları n %81'inde (n=29) demans varlığı tespit edilmiştir. Demansın da %83 Alzheimer'dan kaynaklandığı belirlenmiştir.

Sonuç: Elde edilen bulgular vasi tayinini gerektiren tıbbi durumun en sıklıkla demans olduğunu, bunun da en fazla oranda Alzheimer hastalığından kaynaklandığını ortaya koymuştur. Keywords : Geriatri; Hukuki Ehliyet/Mevzuat ve İçtihat; Demans