Turkish Journal of Geriatrics 2014 , Vol 17, Issue 4
ELAZIĞ'DA ADLİ OTOPSİSİ YAPILAN GERİATRİK ÖLÜMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Abdurrahim TURKOGLU1, Mehmet TOKDEMİR1, Turgay BORK2, Ferhat Turgut TUNCEZ1
1Fırat University Faculty of Medicine Department of Forensic Medicine ELAZIĞ
2The Council of Forensic Medicine Department of Forensic Medicine OSMANİYE
Giriş: Tıp ve teknoloji alanındaki gelişmelere paralel olarak yaşam sürelerinin uzaması, sosyoekonomik koşulların iyileşmesi ve azalan doğurganlık ile birlikte son yıllarda yaşlı nüfus oranı tüm dünya da giderek artmaktadır. Çalışmamızda; yaşlı adli ölümlerine ait epidemiyolojik verilerin ve otopsi bulgularının tartışılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Elazığ'da Ocak 2008-Aralık 2012 yılları arasındaki 5 yıllık süreçte Fırat Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı'nda otopsisi yapılan 1439 olgudan 65 yaş ve üzerindeki 345 (%23.9) olgu değerlendirildi. Bu olgular yaş, cinsiyet, ölüm yeri, orijin ve ölüm nedeni açısından incelendi.

Bulgular: Olguların yaş ortalaması 73.7±7.6 olup, 24'ü (%73.6) erkek, 91'i (%26.4) kadındır. Ölümlerin 207'sinin (%60.0) il merkezinde gerçekleştiği belirlendi. En sık ölüm 181 olgu (%52.5) ile kaza orijinli olup, bunu 112 olgu (%32.5) ile doğal sebeplerin takip ettiği görüldü. Doğal olmayan ölümlerin en sık trafik kazaları (%54.5) ve düşme %21.5, doğal ölümlerin ise en sık miyokart enfarktüsü (%71.4) ve serebro-vasküler hastalık (%11.5) nedeniyle meydana geldiği belirlendi. Trafik kazalarının %63'ü (80 olgu) yaya kazaları olduğu belirlendi.

Sonuç: Yaşlı ölümlerinin azaltılması için kişiye ait sağlık kontrollerine önem verilmeli ve sıklığı arttırılmalı, yaşlılara yönelik kaza risklerini önleyici güvenlik tedbirleri arttırılmalı ve yaşlıların güvenliği konusunda toplumsal farkındalık sağlanmalıdır. Keywords : Adli Tıp; Otopsi; Yaşlı; Ölüm