Turkish Journal of Geriatrics 2014 , Vol 17, Issue 4
DİZ OSTEOARTRİTİ OLAN YAŞLI HASTALARDA DE MORTON MOBİLİTE İNDEKSİ'NİN TÜRKÇE VERSİYONUNUN KABUL EDİLEBİLİRLİK, GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ
Zeliha Özlem YÜRÜK1, Aydan AYTAR1, Emine Handan TÜZÜN2, Levent EKER3, İnci YÜKSEL4, Natalie A. De MORTON5
1Baskent University, Physiotherapy and Rehabilitation ANKARA
2Kırıkkale University, Physiotherapy and Rehabilitation KIRIKKALE
3Ministry of Health, General Directorate of Health Research ANKARA
4Hacettepe University, Physiotherapy and Rehabilitation ANKARA
5Donvale Rehabilitation Hospital, Ramsay Health, Department of Physiotherapy, Melbourne AVUSTRALYA
Giriş: De Morton Mobilite İndeksi yaşlılarda fonksiyonel mobiliteyi değerlendirmek için yeni geliştirilmiş bir ölçektir. Bu çalışmanın amacı, De Morton Mobilite İndeksi'ni Türkçe'ye çevirmek ve diz osteoartriti olan yaşlı hastalarda psikometrik özelliklerini araştırmaktı.

Gereç ve Yöntem: De Morton Mobilite İndeksi'nin Türkçe versiyonu çeviri-geri çeviri yöntemi ile geliştirildi. Hastalar (n=100) indeksin yeni oluşturulan Türkçe versiyonu, “The Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index” ve “Timed Up and Go Test” kullanılarak değerlendirildi. Kabul edilebilirlik, değerlendirmeyi kabul etmeme sıklığı ve uygulama süresi ile değerlendirildi. Taban ve tavan etkisi ve dağılımların çarpıklığı ölçüldü. Ölçümlerde sınıf içi korelasyon katsayısı, standart hata ve minimum saptanabilir değişim skorları hesaplandı. Pearson korelasyon katsayısı ölçüldü.

Bulgular: İndeksin ortalama tamamlanma süresi 7.8 dakika, cevaplanma oranı ise 99% idi. Güvenilirlik analizi 40 hastada yapıldı. Sınıf içi korelasyon katsayısı (2,1), standart hata, minimum saptanabilir değişim90 ve minimum saptanabilir değişim95 değerleri sırası ile 0.95, 3.15, 7.33 ve 8.71 bulundu. De Morton Mobilite İndeksi skorlarının normal olarak dağılım gösterdiği ve taban veya tavan etkisi olmadığı görüldü. Geçerlik analizi 99 diz osteoartritli hastada değerlendirildi. De Morton Mobilite İndeksi, “Timed Up and Go Test” ve “The Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index”in fiziksel fonksiyon, ağrı ve tutukluk alt ölçekleri arasındaki korelasyon katsayıları sırası ile -0.69, -0.70, -0.39 ve -0.32 bulundu.

Sonuç: Diz osteoartriti olan yaşlı hastalarda De Morton Mobilite İndeksi'nin Türkçe versiyonu kabul edilebilir, güvenilir ve geçerli bir mobilite değerlendirme ölçümüdür. Keywords : Diz Osteoartriti; Geriatrik Değerlendirme; Hareket Kısıtlılığı; Ölçekler (Sağlık Bilimleri)