Turkish Journal of Geriatrics 2015 , Vol 18, Issue 1
YAŞLI HASTALARDA ARKUS SENİLİSİN EKSFOLİASYON SENDROMU VE KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR İLE İLİŞKİSİ
Özlem DİKMETAŞ, Mehmet Cem MOCAN, Duygu GÜLMEZ SEVİM, Murat İRKEÇ
Hacettepe University, Faculty of Medicine, Department of Ophthalmology, ANKARA Giriş: Bu çalışmada, yaşlı nüfusta sık görülen arkus senilis ile eksfoliasyon sendromu birlikteliğinin, sistemik vasküler hastalıklar ile ilişkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya arkus senilis bulunan 75 olgu (Grup 1) ile arkus senilis tespit edilmeyen 75 olgu (Grup 2) dahil edilmiştir. Tüm olguların eksfoliasyon sendromu varlığı ve serum kolesterol, trigliserid, yüksek yoğunluklu lipoprotein, düşük yoğunluklu lipoprotein, çok düşük yoğunluklu lipoprotein değerleri saptanmış, vasküler hastalıkları değerlendirilmiştir.

Bulgular: Yaş ortalamaları her iki grupta benzer bulunmuştur (65,7±8,5 yaş, 62,9±6.2 yaş; p=0,394). Eksfoliasyon sendromu prevelansı grup 1 de (%14,7) grup 2'den (%29,3) düşük bulunmuştur (p=0,030). Gruplar arasında serum kolesterol düzeyi (200,6±46,5 mg/dl, 189,2±41,6 mg/dl; p=0,116), serum logaritmik trigliseridleri (4,7±0,5 log, 4,8±0.4log; p=0,760), logaritmik yüksek yoğunluklu lipoprotein (4,06±0.3log, 4,08±0.3log; p=0,720), düşük yoğunluklu lipoprotein (112,0±43,3 mg/dl, 118,7±37.0 mg/dl; p=0,307) ve logaritmik çok düşük yoğunluklu lipoprotein (3,2±0.5log, 3,3±0.5log; p=0,528) açısından fark saptanmamıştır. İki grup arasında koroner arter hastalığı (%10,7, %12,0, p=0,797) ve diabetes mellitus (%18,7, %30,7; p=0,088) açısından istatistiksel anlamlı fark saptanmamıştır. Hipertansiyonun arkus senilis bulunmayan grupta daha sık görüldüğü saptanmıştır (%12,0, %37,3; p<0,001).

Sonuç: Bu çalışmada arkus senilis bulunmayan grupta eksfoliasyon sendromu daha sık saptanmıştır. Geriatrik yaş grubunda sıklıkla görülen arkus senilis ve eksfoliasyon sendromunun koroner arter hastalığı ile ilişkisi mevcut değildir. Keywords : Arkus Senilis; Koroner Arter Hastalığı; Eksfoliasyon Sendromu; Hiperlipidemi