Turkish Journal of Geriatrics 2015 , Vol 18, Issue 1
YAŞLI POPULASYONDA KOKU FONKSİYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
Mehmet YAŞAR1, Mustafa SAĞIT1, Halil POLAT1, Sabri GÜLER3, Orhan GÖRGÜLÜ2, İbrahim ÖZCAN1
1Kayseri Training and Research Hospital, Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery Clinic, KAYSERİ
2Adana Numune Training and Research Hospital, Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery Clinic, ADANA
3Bigadiç State Hospital, Otorhinolaryngology Clinic, BALIKESİR
Giriş: Olfaktör fonksiyon bozukluğu toplumda %3-8 oranında tahmin edilmektedir, ama yaşın ilerlemesi ile birlikte özellikle 65 yaş sonrası toplumun %60'dan fazlası bu durumdan etkilenir. Bu çalışmada, yaşlılarla birlikte sağlıklı genç bireylerin koku fonksiyonları Sniffin Sticks Koku Tanımlama Testi kullanılarak karşılaştırıldı.

Gereç ve Yöntem: 2013 Mayıs-2014 Mayıs ayları arasında Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesine gelen 60 yaş ve üzeri 107 hasta 1. gruba, 21 hastadan oluşan sağlıklı 60 yaş altı gönüllüler 2. gruba alındı. Bütün bireylerde Sniffin Sticks Testi kullanılarak 12 koku değerlendirildi. Verilen cevaplar kayıt altına alınıp 12 üzerinden Sniffin Sticks Testi skoru hesaplanarak hastalar 3 gruba ayrıldı; 10-12 puan normozmik, 7-9 puan hipozmik ve 0-6 puan alanlar anozmik.

Bulgular: Yaşlı grubun Sniffin Sticks Testi değeri 7,97±2,2, sağlıklı genç gönüllülerde ise Sniffin Sticks Testi skoru 10,86±1,06 olup istatistiksel olarak fark anlamlıydı (p<0,001). Yaşlı populasyonda normozmik olanlar %14, hipozmik olanlar %71 ve anozmik olanlar %15 idi. Buna ilaveten, total koku skoru açısından cinsiyet bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p=0,799).

Sonuç: 60 yaş üzeri yaşlı populasyonda istatistiksel olarak genç populasyona göre Sniffin Sticks Testi skorunun düşük olduğu saptandı. Yaşlı populasyonda koku eşiği ve koku algısı gibi ek parametrelerinde bakıldığı daha kapsamlı çalışmaların yapılmasına ihtiyaç vardır. Keywords : Koku, Tanımlama; Geriatri