Turkish Journal of Geriatrics 2015 , Vol 18, Issue 1
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YAŞLI AYRIMCILIĞINA İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ
Hande ŞAHİN
Kırıkkale University, Department of Social Work, KIRIKKALE Giriş: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutumlarını belirlenmek amacıyla planlanmış ve yürütülmüştür.

Gereç ve Yöntem: Araştırmanın örneklemine Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde öğrenim gören 584 öğrenci alınmıştır. Çalışma protokolü etik komite tarafından onaylanmış ve onay çalışmaya katılmayı kabul edenlere bildirilmiştir. Veri toplama aracı olarak “Yaşlı Ayrımcılığı Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek, “yaşlının yaşamını sınırlama” alt boyutu, “yaşlıya yönelik olumlu ayrımcılık” alt boyutu ve “yaşlıya yönelik olumsuz ayrımcılık” alt boyutlarından oluşmaktadır.

Bulgular: Araştırmaya alınan öğrencilerin %37,3'ü erkek, %62,7'si de kızdır. "Yaşlıların Yaşamını Sınırlama” alt boyutunda en olumlu tutum “Yaşlıların bakımı aile bireyleri tarafından ekonomik yük olarak görülmemelidir” maddesinde, “Yaşlıya Yönelik Olumlu Ayrımcılık” alt boyutuna ilişkin "Sıra beklenmesi gereken yerlerde yaşlılara öncelik verilmelidir” maddesinde ve "Yaşlıya Yönelik Olumsuz Ayrımcılık” alt boyutuna ilişkin ise "Yaşlıların temel sorumluluğu ev ve mutfak işleri, torun bakımı gibi konularda çocuklara yardımcı olmaktır” maddelerinde gösterilmiştir.

Sonuç: Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde öğrenim gören öğrencilerin yaşlı ayrımcılığı ile ilgili olumlu tutuma sahip oldukları belirlenmiştir. Gençler yaşlı bireylere saygı göstermekte ve onları önemsemektedirler. Keywords : Ayrımcılık; Üniversite Öğrencisi; Yaşlı