Turkish Journal of Geriatrics 2015 , Vol 18, Issue 2
GERİATRİK HASTALARDA LARİNGEAL MASKE KAF BASINCININ POSTOPERATİF FARİNGOLARİNGEAL KOMPLİKASYONLAR ÜZERİNE ETKİSİ
Ferim GÜNENÇ, Semih KÜÇÜKGÜÇLÜ, Şule ÖZBİLGİN, Bahar KUVAKİ, Fikret MALTEPE
Dokuz Eylül University, Faculty of Medicine, Department of Anesthesiology and Reanimation, İZMİR Giriş: Dünyanın birçok gelişmiş bölgesinde toplam nüfusun en hızlı artan bölümünü geriatrik popülasyon oluşturmaktadır. Bu nedenle günlük operasyon çalışma programının büyük çoğunluğu yaşlı hastalar oluşturmaktadır. Geriatrik hastalarda faringolaringeal komplikasyonlar hasta bakım kalitesinin belirleyicisidir. Bu çalışmada, rutin bakım uygulanan geriatrik hastalar ile manometre ile laringeal maske kaf içi basınç sınırlaması (60 cmH20) yapılan geriyatrik hastalarda postoperatif faringolaringeal morbidite karşılaştırıldı.

Gereç ve Yöntem: Çalışma, 65 yaş üstü 90 hasta ile prospektif, randomize ve çift kör, laringeal maske yerleştirilme endikasyonu olan elektif cerrahilerde yapılmıştır. Tüm hastalarda, Laringeal Maske Unique kaf içi basınç değerleri bir monometre ile ölçülerek kaydedildi. Kaf içi Basınç Sınırlama Grubu'nda kaf içi basınçları 60 cmH2O (44 mmHg) olacak şekilde ayarlanırken, Rutin Uygulama Grubu'nda sadece ölçülen basınç değeri kaydedildi. Peroperatif dönemdeki ventilasyon parametreleri ve postoperatif 1. ve 24.saatte boğaz ağrısı, yutkunma güçlüğü ve ses kısıklığı değerlendirildi.

Bulgular: Bu çalışmada, basınç sınırlı grupta postoperatif 1.saatte boğaz ağrısı (p<0.001) yutkunma güçlüğü (p=0.007) ve ses kısıklığı (p<0.001) rutin uygulama grubuna göre karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı olarak düşük bulundu. Basınç sınırlı grupta 24. saatte boğaz ağrısı (p<0.001), yutkunma güçlüğü (p=0.042) ve ses kısıklığı (p=0.022) rutin uygulama grubuna göre karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı olarak düşük bulundu.

Sonuç: Bizim çalışmamızın bulgularına göre geriatrik hastalarda Laringeal Maske Unique uygulamalarında kaf içi basınç sınırlaması yapılmasının postoperatif faringolaringeal komplikasyonların azalmasına neden olduğu sonucuna varılmıştır. Keywords : Yaşlılık; Laringeal Maske; Komplikasyon; Postoperatif