Turkish Journal of Geriatrics 2015 , Vol 18, Issue 3
NON-EKSUDATİF YAŞA BAĞLI MAKULA DEJENERASYONUNDA OKÜLER NABIZ AMPLİTÜDÜ VE KOROİD KALINLIĞININ KORELASYONU
Gülizar DEMİROK1, Sertaç ÖZTÜRK1, İlknur MÜSLEHİDDİNOĞLU1, Yasemin TOPALAK1, Eşay YENİCE1, Burcu TABAKÇI2, Yeşim ALTAY3, Ahmet ŞENGÜN1, Erol TURAÇLI1
1Ufuk University, Faculty of Medicine Department of Opthalmology, ANKARA
2Ağrı State Hospital, Opthalmology Clinic, AĞRI
3Ankara Training and Research Hospital, Opthalmolgy Clinic, ANKARA
Giriş: Koroid tabakası yaşa bağlı makula dejenerasyonunu (YBMD) da içeren birçok retinal hastalığın patogenezinde yer alır. Oküler nabız amplitüdü (ONA) ise intraoküler kan akımı hakkında bilgi verir ve koroidal perfüzyonun indirekt göstergesidir. Bu çalışmada sağlıklı gözler ve YBMD olan gözlerde ONA ve koroid kalınlığını (KK) değerlendirmeyi ve kıyaslamayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Kırkdört YBMD hastasının 44 gözü ile, yaş uyumlu 41 sağlıklı katılımcının 41 gözü çalışmaya dahil edildi. Aksiyel uzunluk (AU) ve ONA ölçümünü içeren kapsamlı oftalmik muayene yapıldı. Optik koherens tomografi cihazı ile KK ölçüldü. Parametreler iki grup arasında kıyaslandı ve KK ile ONA arasındaki korelasyon değerlendirildi.

Bulgular: Yaşa bağlı makula dejenerasyonunu grubunda ortalama koroid kalınlıkları subfoveal, foveal ve parafoveal alanlarda sırasıyla 245.82±24.29μm, 230.66±23.44μm, 219.55±25.39μm iken, kontrol grubunda sırasıyla 278.44±34.18μm, 263.76±32.45μm ve 253.79±34.81μm idi. Ortalama yaş YBMD grubunda 69.6±8.97; kontrol grubunda 65.0±5.89 yıl idi. Ortalama ONA iki grup için sırasıyla 3.43±1.14 mmHg ve 3.49±1.12 mmHg olarak ölçüldü. Ortalama KK tüm bölgelerde (subfoveal-foveal-parafoveal) YBMD grubunda kontrol grubuna kıyasla anlamlı düzeyde düşüktü (p<0,001). Kontrol grubunda ONA ile KK arasında her üç bölgede de anlamlı pozitif korelasyon varken (p=0.002, 0.009, 0.003), YBMD grubunda sadece foveal KK ile ONA arasında ilişki saptandı (p=0.047).

Sonuç: Sonuçlarımız sağlıklı grupta KK ile ONA arasında dikkate değer bir korelasyon olduğunu gösterdi. Non-eksudatif YBMD grubunda ise zayıf bir korelasyon mevcuttu. YBMD hastalarında koroidal paterndeki dejenerasyon ve/veya incelme bu korelasyonun bozulmasının sebebi olabilir. Keywords : Koroid Kalınlığı; Oküler Nabız Amplitüdü; Dinamik Kontür Tonometre; EDI Mod Optik Koherens Tomografi