Turkish Journal of Geriatrics 2015 , Vol 18, Issue 4
TIP FAKULTESİ OĞRENCİLERİNİN YAŞLILARA KARŞI TUTUMLARI
Hüseyin ELBİ1, Selim ALTAN2, Süheyla RAHMAN3, Beyhan CENGİZ ÖZYURT4, Sevnaz ŞAHİN5, Fethi Sırrı ÇAM6
1 Celal Bayar University, Faculty of Medicine, Department of Family Medicine, MANİSA
2 Celal Bayar University, Faculty of Medicine, Department of Medical Ethics, MANİSA
3 Celal Bayar University, Faculty of Medicine, Department of Medical Education, MANİSA
4 Celal Bayar University, Faculty of Medicine, Department of Public Health, MANİSA
5 Ege University, Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Division of Geriatrics, İZMİR
6 Celal Bayar University, Faculty of Medicine, Department of Medical Genetic, MANİSA
Giriş: Sağlık çalışanları toplam nüfus içinde yaşlı popülasyon oranının giderek artmasından kaynaklanacak demografik değişikliklerin doğuracağı değişim ve gelişmelere hazırlıklı olmalıdır. Biz bu çalışmada Celal Bayar Üniversitesi Tip Fakültesi öğrencilerinin yaşlılığa karşı genel tutumları nın belirlenmesi ve tıp eğitimi sürecinde tutum konusunda sınıflar arasındaki farklılıkları tespit etmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma, Ekim–Aralık 2014 tarihleri arasında Celal Bayar Üniversitesi Tip Fakültesinde okumakta olan 406 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Verilerin toplanmasında kullanı lan anket formu üçbölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde öğrencilerinin sosyodemografik özellikleri sorulmuş, ikinci bölümde KOGAN Yaşlılara Karşı Tutum Ölçeği Türkçe formu ve üçüncü bölümde UCLA Geriatrik Tutum Ölçeği Türkçe formu kullanılmıştır.

Bulgular: Çalışmaya katılan öğrencilerin yaşaralığı18–27 olup (ortalama yaş=21.04), %60.8’i kız, %91.4’ünün ise çekirdek aile yapısına sahip olduğu görülmüştür. Sınıflara göre UCLA toplam puanları değerlendirildiğinde 1. sınıf öğrencilerinin ortalama puanlarının diğer sınıflara göre daha yüksek olduğu saptanmıştır. UCLA’ya göre yaşlılara karşı tutumda kadınlarda erkeklere göre anlamlı pozitif tutum saptanmıştır. KOGAN da ise cinsiyet açısından yaşlılara yönelik tutumda herhangi anlamlı bir fark saptanmamıştır.

Sonuç: Çalışmada öğrencilerin yaşlılara karşı tutumlarının sınıf ilerledikçe biraz daha olumsuz yönde değiştiği söylenebilir. Ayrıca kız öğrencilerin tutumlarının da daha olumlu olduğu görülmektedir. Normal bireylere nazaran görece incinebilir yapıda olan yaşlı popülasyonun sağlık personelinden beklentileri göz önüne alındığında, hekim sorumluluğunun da artmış olacağı öngörülmek durumundadır. Keywords : Yaşlı; Tutum; Öğrenci