Turkish Journal of Geriatrics 2002 , Vol 5, Issue 3
Yaşlı Hastalarda Primer PTCA ve STENT Uygulaması Erken Dönem Sonuçları
Hürkan KURŞAKLIOĞLU, Atila İYİSOY, Sedat KÖSE, Cem BARÇIN, Basri AMASYALI, Kutsi KABUL, Hasan Fehmi TÖRE, Ertan DEMİRTAŞ
Gata Kardiyoloji Anabilim Dalı - ANKARA Akut miyokard infarktüsü geçiren yaşlı hastalarda trombolitik tedavi komplikasyonlarının genç hastalara göre daha fazla olduğu bilinen bir gerçektir. Ancak son zamanlarda akut miyokard infarktüsünde seçkin tedavi haline gelen primer PTCA'nın (Percutanous transluminal coronary angioplasty), sonuçları açısından yaşlı ve genç hastalar arasında bir fark olup olmadığı açık değildir. Bu çalışmada primer PTCA uygulanan yaşlı ve genç hastalarda primer PTCA başarısını ve hastane içi erken dönem takip sonuçlarını karşılaştırmayı amaçladık. Ortalama yaşları 76,3 ± 9,1 olan 42 hasta çalışma grubunu, 54,4 ± 12,3 olan 41 hasta kontrol grubunu oluşturdu. Her iki grup arasında yaş farklılığı dışında işlem öncesi özellikler, tıkanan koroner arter dağılımı ve kapı-iğne zamanı açısından anlamlı bir farklılık yoktu. Primer PTCA başarısı ve hastane içi mortalite yönünden iki grup sonuçları benzerdi (p>0,05). Ortalama hastanede kalış süresi (p<0,05) ve tedavi gerektiren ventriküler aritmi sıklığı (p<0,01) çalışma grubunda belirgin derecede daha fazlaydı. Ancak bu iki parametredeki farklılığın yaşlı hastalarda primer PTCA uygulamaları için bir kontrendikasyon ya da çekince oluşturmayacağını düşünmekteyiz. Sonuç olarak primer PTCA'nın yaşlı hastalarda da gençler kadar başarı ve güvenle uygulanabileceği kanaatine vardık. Keywords : Primer PTCA, akut miyokard infarktüsü, yaşlı hasta, ventriküler aritmiler