Turkish Journal of Geriatrics 2016 , Vol 19, Issue 3
HİPONATREMİ NEDENİYLE YATIRILAN YAŞLI HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: HİPONATREMİ MORTALİTEYİ ETKİLEYEN GERÇEK BİR RİSK FAKTÖRÜ MÜ?
Seyit UYAR1, Süleyman DOLU1, Zahide TAŞ1, Gül BABACAN ABANONU2, Mehmet Yavuz GÜRLER3, Süheyla GÖRAR4, Yasin ŞAHİNTÜRK1, Feyzi BOSTAN1, Ayhan Hilmi ÇEKİN1
1Antalya Training and Research Hospital, Department of Internal Medicine, ANTALYA
2Haydarpaşa Numune Training an Research Hospital, Department of Internal Medicine, İSTANBUL
3Şişli Etfal Training and Research Hospital, Department of Internal Medicine, İSTANBUL
4Antalya Training and Research Hospital, Department of Endocrinology, ANTALYA
Giriş: Hiponatremi yaşlılarda sık görülen ve hastane içi mortaliteyi etkileyen önemli bir elektrolit bozukluğudur. Çalışmamızda acil servisten hiponatremi nedeniyle hastaneye yatırılan yaşlı hastalarda hiponatreminin mortalite üzerine etkisini değerlendirmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniklerine 1 ocak 2010 ve 31 haziran 2015 tarihleri arasında yatan 65 yaş ve üstü 7659 hastalanın kayıtları retrospektif olarak tarandı. Uluslararası hastalık sınıflaması (International Classification of Diseases-ICD) tanısı hiponatremi olan 856 hastanın laboratuvar değerleri, yaş, cinsiyet, ek hastalıkları, kullandığı ilaçları, başvuru şikayetleri, hastanede kalış süreleri ve taburculuk şekilleri incelendi. Esas yatış tanısı hiponatremi olan ve hiponatremi dışında majör yatış tanısı olmayan 138 hastanın verileri analiz edildi.

Bulgular: Toplam 7659 geriatrik hastanın %11.1'inde (856/7659) hiponatremi tespit edildi. Hastaların %1.8'nin (138/7659) esas yatış tanısı hiponatremiydi. Bu hastalarda hiponatreminin en önemli 3 nedeni diüretik kullanımı (47/138, %34), uygunsuz antidiüretik hormon sekresyonu sendromu (27/138, %19.5) ve azalmış oral alım olarak bulundu (18/138, %13). Hastaların ortalama hastanede kalış süresi 5 gün ve hastane içi mortalite oranı %5.8 (8/138) olarak saptandı.

Sonuç: Hastaneye yatmayı gerektirecek hiponatremisi olan yaşlı hastalarda en sık hiponatremi nedenleri diüretik kullanımı, uygunsuz antidiüretik hormon sekresyonu sendromu ve azalmış oral alım olarak bulunmuştur. Sadece hiponatremi tanısı ile yatırılan hastalarda mortalite normal popülasyondan farklı değildir. Keywords : Hiponatremi; Geriatrik Değerlendirme; Mortalite