Turkish Journal of Geriatrics 2016 , Vol 19, Issue 3
YAŞ, GÖVDE KAS KUVVETİ VE DENGE PARAMETRELERİ İLE DÜŞME RİSKİ ARASINDAKİ İLİŞKİYİ İNCELEYEN BİR ARAŞTIRMA
Savaş ŞENCAN1, Şehri AYAŞ2, Sacide Nur SARAÇGİL COŞAR2
1Kayseri Training and Research Hospital, Department of Physical Medicine and Rehabilitatiton, KAYSERİ
2Başkent University, Medical Faculty, Department of Phsical Medicine and Rehabilitation, ANKARA
Giriş: Yaşla ilişkili nöral, sensoriyal ve/veya kas iskelet sistemlerindeki bozulmalar dengeyi etkilemekte ve düşme riskini arttırmaktadır. Bu çalışmanın amacı; artan yaşla birlikte dengenin ve düşme riskinin nasıl etkilendiğini saptanması ve gövde fleksör ve ekstansör kas kuvvetinin denge üzerindeki rolünün araştırılmasıdır.

Gereç ve Yöntem: Yaş dağılımı 20-39, 40-59, 60 yaş ve üzerinde olan üç yaş grubundan, her gruptan 30'ar kişi olmak üzere toplam 90 kadın gönüllü çalışmaya alınmıştır. Katılımcıların statik denge yetenekleri ve düşme riskleri bilgisayar destekli statik postürografi cihazı, 60 ve 120 derece/ saniyedeki gövde ekstansör ve fleksör kas kuvveti izokinetik dinamometre cihazı kullanılarak değerlendirilmiştir.

Bulgular: Denge ölçümlerinde 20-39 yaş grubu 40-59 ve 60 yaş ve üzeri grupları ile karşılaştırıldığında düşük ve orta salınım frekanslarda yüksek indeks değerleri saptanmıştır. Yaş ve Fourier indeks değerleri arasındaki korelasyonu değerlerlendirildiğinde ilerleyen yaşla birlikte daha fazla denge skorunda bozulma olduğu görülmüştür. Denge parametrelerindeki bu bozulmanın yaşla birlikte azalan gövde fleksör ve ekstansör kas kuvveti ile ilişkili olduğu tespit edilmiştir.

Sonuç: İlerleyen yaşla birlikte statik denge parametrelerinin bozulma eğilimde olduğu ve düşme riskinde artış olduğu saptanmıştır. Azalan gövde kas gücünün azalan denge kabiliyeti ve düşme riskinde artış ile ilişkili olduğu bulunmuştur. Keywords : Yaşlı; Postural Denge; Düşme Riski