Turkish Journal of Geriatrics 2016 , Vol 19, Issue 4
YAŞLILARIN İSTİSMAR ALGISI
Işıl KALAYCI1, Sercan Özbek YAZICI2, Metin ÖZKUL3, Ahmet KÜPELİ4
1Süleyman Demirel University, Faculty of Health Sciences, ISPARTA
2Mehmet Akif Ersoy University, Vocational School of Health, ISPARTA
3Süleyman Demirel University, Faculty of Arts and Sciences,ISPARTA
4Süleyman Demirel University, Faculty of Medicine, ISPARTA
Giriş: Toplumda istismara uğrama riski yüksek olan yaşlının istismara ilişkin algılarının belirlenmesi; mevcut istismarın tanımlanması ve gerekli farkındalığın oluşmasında etkili olabilecektir. Bu yüzden çalışma, yaşlıların istismara yönelik algılarının tespit edilmesini amaçlamaktadır.

Gereç ve Yöntem: Araştırma, tanımlayıcı ve kesitsel türde planlanmıştır. Evren, Isparta ilinde bulunan 65 yaş ve üzeri nüfustur. Örneklem basit rastlantısal teknikle, %95 güven düzeyinde belirlenmiştir. Araştırmaya anket sorularına cevap vermek için yeterince işitsel ve sözel becerileri uygun olan 500 gönüllü birey katılmıştır. İlgili literatür temel alınarak oluşturulan soru formu verilerin toplanması için kullanılmıştır.

Bulgular: Soru formu 297'si kadın, 203'ü erkekten oluşan 500 yaşlıya uygulanmıştır. Yaşlıların %42.2'si 65-69 yaş grubunda, %55.6'sı evlidir. Bu çalışmada, yaşlıların çoğunluğunun ifadelerdeki fiziksel eylemleri istismar olarak yorumladığını ve ekonomik istismarı kabullendikleri bulunmuştur. Yaşlılar istismardan çoğunlukla aile üyeleri sorumlu tutmaktadır. Ailenin fail olduğu durumlarda, onları ihbar etmekten kaçınmaktadırlar.

Sonuç: Yaşlı bireylerin istismar ve ihmale yönelik farkındalığının artırılmasının gerekmektedir. Yaşlılar, bakım veren kişiler ve aile üyeleri yaşlılık ve yaşlılar hakkındaki eğitimsel süreçlere katılmalıdır. İstismarı tespit etmek ve önlemek için araştırmaların yapılması ve ulusal politikaların oluşturulması gereklidir. Keywords : Yaşlı; Yaşlı İstismarı; Yaşlı İhmali;Algı