Turkish Journal of Geriatrics 2017 , Vol 20, Issue 1
MUĞLA’DA HUZUREVLERİNDE İKAMET EDEN YAŞLILARDA DERİ HASTALIKLARININ PREVALANSI
Asude KARA POLAT1, Emine Tuğba ALATAŞ2, Gürsoy DOĞAN2, Metin PIÇAKÇIEFE3
1Istanbul Training and Research Hospital, Department of Dermatology ISTANBUL
2Mugla Sitki Kocman University Faculty of Medicine, Department of Dermatology MUGLA
3Mugla Sitki Kocman University Faculty of Medicine, Department of Public Health, MUGLA
Giriş: Tüm dünyada doğum hızları azalmakta, insanlar daha uzun yaşamakta ve yaşlı nüfus giderek artış göstermektedir. Artan yaşlı nüfusa rağmen huzurevlerinde yapılan çalışmalar sınırlıdır. Çalışmamız ile Güneybatı Anadolu’da huzurevlerinde görülen deri hastalıklarının prevalansını belirlemek ve bu hastalıklara yönelik koruyucu sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine katkı sağlamak amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Muğla il merkezinde bulunan kamuya ait iki huzurevinde, kesitsel nitelikte bir çalışma yapıldı. Tüm yaşlılara sosyodemografik, dermatolojik hastalıkların tanısı, özgeçmişleri ile ilgili değişkenleri içeren bir form uygulandı.

Bulgular: Çalışmaya katılan yaşlıların 64’ü (%61.0) erkekti, 41’i (%39.0) kadındı. Yaşlılarda en sık %90.5 ile lentigo görüldü. Bunu sırasıyla kserozis (%78.1), senil anjiom (%61.0), tinea unguium (%59.0) izledi. Yaşlıların 5’inde (%4.8) dekübit ülseri gözlendi. Yatağa bağımlı hastalarda yatağa bağımlı olmayan hastalara göre tinea pedis ve dekubit ülserinde anlamlı farklılık saptandı (sırasıyla p=0.032, p=0.000).

Sonuç: Araştırmanın Güneybatı Anadolu’da huzurevlerinde ikamet eden yaşlılardaki deri hastalıklarının prevalansını değerlendiren öncü çalışmalar olduğu düşünülmektedir. Bu çalışma ile bu bölgede huzurevindeki yaşlı nüfusta gözlenen deri hastalıklarının sıklığının saptanması ile epidemiyolojik verilere katkıda bulunulması ve bu hastalıklara yönelik koruyucu önlemlerin geliştirilmesi önerilmiştir. Keywords : Yaşlı; Deri hastalıkları; Huzurevleri; Koruyucu tıp; Lentigo