Turkish Journal of Geriatrics 2017 , Vol 20, Issue 1
DİZ OSTEOARTRİTLİ HASTALARDA KİNEZYOFOBİ, KUADRİSEPS KAS KUVVETİ VE YAŞAM KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Tarık ÖZMEN1, Ümit GAFUROĞLU2, Aysegül ALTUN GÜVENİR2, İpek ZİRAMAN3, Bülent ÖZKURT4
1Karabuk University, Department of Physiotherapy and Rehabilitation KARABUK
2Ankara Numune Training and Research Hospital, Department of Physical Medicine and Rehabilitation ANKARA
3Vakifbank Maltepe Health Centre, Department of Radiology, ANKARA
4Ankara Numune Training and Research Hospital, Department of Orthopedic Surgery, ANKARA
Giriş: Bu çalışmanın amacı, diz osteoartritli hastalarda kinezyofobi, kuadriseps kas kuvveti ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 145 diz osteoartritli hasta (age, 55.9±8 years) dahil edilmiştir. Kinezyofobi, ağrı şiddeti, kuadriseps kas kuvveti, özürlülük ve yaşam kalitesi sırasıyla Tampa Kinezyofobi Ölçeği, Vizüel Analog Skala, el dinamometresi, Lysholm Skala ve Kısa Form-36 ile değerlendirilmiştir.

Bulgular: Bayanlarda, istirahatte ağrı (p= .028), aktivite sırasında ağrı (p=.015), özürlülük (p=.019), Kısa Form-36’nın canlılık (p=.03), sosyal fonksiyon (p=.036) parametreleri ve kuadriseps kas kuvveti arasında anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Erkeklerde, kuadriseps kas kuvveti ve diğer değişkenler arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (p> .05). Bayanlarda, aktivite sırasında ağrı (p=.021), kuadriseps kas kuvveti (p=.017), Kısa Form-36’nın canlılık (p=.026), sosyal fonksiyon (p=.007) parametreleri ve kinezyofobi arasında anlamlı ilişki bulunmuştur. Erkeklerde ise kuadriseps kas kuvveti ve kinezyofobi arasında anlamlı bir ilişki saptanmıştır (p=.001).

Sonuç: Kuadriseps kas zayıflığı, osteoartritli bayanlarda ağrı şiddeti ve özürlülüğü arttıran, yaşam kalitesini azaltan bir faktördür, fakat erkeklerde böyle bir sonuç bulunmamıştır. Aynı zamanda, bayanlarda kinezyofobi, aktivite sırasında ağrı şiddeti, kuadriseps kas zayıflığı ve daha düşük yaşam kalitesi ile ilişkili bulunmuştur. Erkeklerde ise kinezyofobi düzeyi kuadriseps kas zayıflığı ile ilişkili bulunmuştur. Keywords : Osteoartrit; Kuadriseps Kası Kas Zayıflığı; Yeti yitimi; Yaşam kalitesi