Turkish Journal of Geriatrics 2002 , Vol 5, Issue 3
Geriatrik Hastalarda Deri Bulguları
Işıl KILINÇ, İdil ÜNAL, Can CEYLAN, Fezal ÖZDEMİR
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı, İzmir, Dr.
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı, İzmir, Doç.Dr.
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı, İzmir, Uz.Dr.
Geriatrik hastalar, dermatoloji hastaları içinde hem deri hastalıklarının hem de sistemik hastalıkların daha sık görülebilmesi nedeniyle özel bir hasta grubudur. Geriatrik hastalarda özellikle ultraviolenin deri üzerindeki uzun süreli hasarı, kserozis, immunsupresyon, dolaşım bozuklukları ve sistemik hastalık insidansının artışı nedeniyle dermatozların görülme sıklıkları ve nitelikleri değişmektedir. Çalışmamızda 1995-2000 yılları arasında kliniğimizde yatırılarak izlenen geriatrik hastalarda görülen deri hastalıklarının klinik spektrumunun belirlenmesi amaçlandı. Çalışmaya 426 hasta (226'sı erkek ve 200'ü kadın, yaşları 65-98 arasında değişen) dahil edildi. Saptanan deri hastalıklarının sıklıkları belirlendi ve sonuçlar 100 kişilik geriatrik olmayan kontrol grubundaki deri hastalıklarının sıklıkları ile ki-kare testi kullanılarak istatistiksel olarak karşılaştırıldı. İnfeksiyöz dermatozlar (%51), prekanseröz ve kanseröz lezyonlar (%46), ve benign neoplaziler (%39) geriatrik hastalarda en sık saptanan deri hastalıklarıydı. Dermatolojik hastalıkların sıklıkları erken (65-74 yaş) ve ileri (75 yaş ve üzeri) geriartrik yaş grupları arasında istatistiksel olarak ki-kare testi kullanılarak değerlendirildiğinde sadece prekanseröz ve kanseröz lezyonların 75 yaş ve üzeri grupta anlamlı (p<0.05) olarak daha sık görüldüğü saptandı. Sonuç olarak, çalışmamız geriatrik hastaların kliniğimizde yatırılarak tedavi edilen hastaların önemli bir bölümünü oluşturmakta olduğunu göstermekte ve bu hastalarda özellikle infeksiyöz hastalık riskinin artmış olması nedeni ile koruyucu tedbirler alınmasının önemini vurgulamaktadır. Keywords : geriatrik hasta, infeksiyöz hastalıklar, prekanseröz ve kanseröz lezyonlar, benign neoplaziler, kserozis