Turkish Journal of Geriatrics 2017 , Vol 20, Issue 1
SAĞLIK BİLİMLERİ ÖĞRENCİLERİNİN YAŞLANMA ENDİŞESİ VE YAŞLILARA YÖNELİK TUTUMU
Safiye SÖZVURMAZ1, Aliye MANDIRACIOĞLU2
1Adnan Menderes University, Faculty of Nursing, Department of Public Health Nursing, AYDIN
2Ege University, Faculty of Medicine, Department of Public Health, IZMIR
Giriş: Çalışmanın amacı Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık bilimleri Fakültesi’nde öğrenim gören öğrencilerinin yaşlılara yönelik tutumlarının ve yaşlanma endişelerinin belirlenmesidir.

Gereç ve Yöntem: Bu kesitsel çalışma 2016 yılında yürütülmüştür ve Adnan Menderes Universitesinde öğrenim gören 146 hemşirelik, 54 ebelik ve 36 diyetisyenlik olmak üzere toplam 236 öğrenci çalışmaya katılmıştır. Öğrenciler özbildirimle demografik özelliklere ilişkin bir anketi, 14 maddelik yaşlı tutum ölçeği ve 20 maddelik yaşlanma endişesi ölçeğini doldurmuşlardır.

Bulgular: Katılımcıların çoğunluğu kız ve hemşirelik öğrencileridir. Yaklaşık 1/5’i kendi ailelerinin yaşlılarla aynı evi paylaştığını yaklaşık yarısı da yaşlılarla ilgili aktivitelere katıldığını belirtmiştir. Öğrencilerin UCLA yaşlı tutum ve yaşlanma endişesi ölçeklerinden aldıkları ortalama puan sırasıyla 48.22±5.44 ve 66.38±8.75 olarak saptanmıştır. Yaşlı tutum ölçeğinden diyetisyenlik, 1. sınıf öğrencileri ve huzurevinde aktiviteye katılmayan öğrenciler istatistiksel anlamlı düşük puan almışlardır. Yaşlanma endişesi ölçeğinden, evlerinde yaşlı yakını ile yaşayanlar istatistiksel anlamlı yüksek puan almışlardır.

Sonuç: Gelecekte yaşlılara da hizmet sunacak olan sağlık bilimleri öğrencilerinin yaşlılara tutumu olumlu olsa da ageing anksiyeteleri yüksek bulunmuştur. Mezuniyet öncesi eğitimde yaşlılarla olumlu iletişim oluşturacak bir yapılandırma önemlidir. Keywords : Yaşlanma; Endişe; Tutum; Öğrenciler