Turkish Journal of Geriatrics 2017 , Vol 20, Issue 3
VERTİGOSU OLAN GERİATRİK HASTALARDA TEMPORAL MRG’DE VESTİBULOKOKLEAR SİNİRİN NÖROVASKÜLER KOMPRESYONU
Ebru OZAN1, Hande ARSLAN2
1Ufuk University, Faculty of Medicine, Department of Radiology, ANKARA
2Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital, Department of Otolarynglogy ANKARA
Giriş: Bu çalışmada vertigo şikayeti olan geriatrik hastalarda, temporal manyetik rezonans görüntüleme kullanarak vestibülokohlear sinirin nörovasküler kompresyonunun değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya, vertigosu olan 92 hasta [50 (% 54.3) kadın; yaş ortalaması: 53.6±14.2 yaş (min-max, 20-84 yaş)] ve 85 sağlıklı gönüllü [46 (% 54.1) kadının yaş ortalaması 52.2±15 yaş (min-max, 23-79 yaş)] dahil edildi. Doksaniki hastadan 52’si ve 85 sağlıklı gönüllüden 45’i, ≥65 yaş bireylerden oluştu. Tüm katılımcılar vestibülokohlear sinir nörovasküler kompresyonunun saptanması amacıyla temporal manyetik rezonans görüntüleme ile değerlendirildi.

Bulgular: Nörovasküler kompresyon varlığı, vertigosu olan geriatrik hastalarda vertigosu olan <65 yaş hastalardan daha belirgindi (p=0.001). Vertigo hastalarında vestibülokohlear sinirin bir tarafında kompresyon tespit edildi (p=0.007). Vestibülokohlear sinir kompresyonu, geriatrik hastalarda geriatrik olmayan hastalara göre daha sıktı.

Sonuç: Çalışma sonuçları, diğer nedenlerin dışlandığı epizodik periferik vertigosu olan yaşlı hastalarda vestibülokoklear sinir nörovasküler kompresyonunun rolünü tanımlamaktadır. Keywords : Vertigo; Vestibülokoklear sinir; Geriatri; Manyetik rezonans görüntüleme