Turkish Journal of Geriatrics 2017 , Vol 20, Issue 3
GERİATRİK HASTALARDA HERPES ZOSTER: KLİNİK SEYİR VE KOMPLİKASYONLAR
Güldehan ATIŞ1, Ersin AYDIN2, İlknur KIVANÇ ALTUNAY3
1University of Medical Sciences, Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital Department of Dermatology ISTANBUL
2TEM Hospital, Department of Dermatology ISTANBUL
3University of Medical Sciences Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital Department of Dermatology ISTANBUL
Giriş: Herpes Zoster, varisella zoster virüsün reaktivasyonuyla ortaya çıkan bir deri hastalığıdır. Bizim amacımız, geriatrik hastalarda herpes zosterin insidansını, klinik seyrini ve komplikasyonlarını incelemekti.

Gereç ve Yöntem: Bir yıl içerisinde dermatoloji polikliniğine başvuran herpes zoster tanılı geriatrik hastalar çalışmaya alındı. Dermatoloji polikliniğine başvuran geriatrik hastalar içerisinde herpes zosterli olguların insidansı hesaplandı. Ayrıca yaş, cinsiyet, prodromal ağrı varlığı ve süresi, potansiyel tetikleyici faktör ve komplikasyonlar kaydedildi. Ağrı şiddeti Görsel Analog Skala ile değerlendirildi.

Bulgular: Bir yıl süresince dermatoloji polikliniğine 3386 geriatrik hasta başvurdu. Bu hastaların 53’ü (%1.56) herpes zoster tanısı aldı. En yüksek herpes zoster yüzdesi (%3.31) Temmuz ayında saptanırken, en düşük yüzde (0.40%) Ekim ayında saptandı. Yirmi sekiz hastada (%52.8) prodromal ağrı saptandı. Hastaların ortalama Görsel Analog Skala skoru 5.98±2.71 idi. 41 hastada (%77.4) tetikleyici faktör mevcuttu. Herpes zostere bağlı komplikasyon yedi hastada (%13.2) gelişti. Prodromal ağrısı olan hastaların Görsel Analog Skala skorları istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek tespit edildi (p <0.05).

Sonuç: Herpes zosterli geriatrik hastalarda prodromal ağrının varlığı, hastalığın şiddetli ağrı ile seyredeceğine işaret edebilir. Keywords : Herpes Zoster, Geriatri, Yaşlı