Turkish Journal of Geriatrics 2017 , Vol 20, Issue 3
YAŞLILARA UYGULANAN TAI CHI CHUAN EGZERSİZİNIN DÜŞME KORKUSU, DENGE VE FİZİKSEL BENLİK ALGISI ÜZERINE ETKİSİ: RANDOMİZE KONTROLLÜ ÇALIŞMA
Canan BİRİMOĞLU OKUYAN1, Naile BİLGİLİ2
1Mustafa Kemal University, Hatay Health College HATAY
2Gazi University, Faculty of Health Sciences ANKARA
Giriş: Bu çalışma Tai Chi Chuan egzersizinin yaşlılarda düşme korkusu, denge ve fiziksel benlik algısı üzerine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışma, cinsiyet, yaş ve düşme öyküsüne göre tabakalandırılmış randomize kontrollü bir çalışma olup, Tai Chi Chuan egzersizi uygulanan 20 deney grubu ve her hangi bir girişim uygulanmayan 24 kontrol grubu olmak üzere toplam 44 yaşlı bireyin katılımı ile gerçekleştirildi. Deney grubuna 12 hafta süre ile haftada iki kez, günde 35-40 dk. araştırmacı tarafından Tai Chi Chuan egzersizi yaptırıldı. Kontrol grubuna herhangi bir girişimde bulunulmadı. Araştırmada veriler her iki grupta, tanıtıcı özellikler bilgi formu, Modifiye Düşmeye Karşı Yetkinlik Ölçeği, Kendini Fiziksel Tanımlama Envanteri ve Tinetti Denge ve Yürüme Değerlendirmesi kullanılarak toplandı. Egzersiz uygulamasından sonra her iki gruba aynı ölçekler tekrar uygulandı.

Bulgular: Verilerin değerlendirilmesinde Student t-testi ve eşleştirilmiş örneklem t-testi kullanıldı. Tai Chi Chuan egzersizi uygulanan deney grubundaki bireylerin dengesinde ve fiziksel benlik algısında kontrol grubuna göre önemli derecede iyileşme oldu (p<0.001). Ayrıca Tai Chi Chuan grubundaki bireyler kontrol grubuna göre daha düşük düşme korkusu sergiledi, (p<0.001).

Sonuç: Tai Chi Chuan egzersizinin yaşlı bireylerde denge ve fiziksel benlik algısını olumlu etkilediği, düşme korkusunu azalttığı bulundu. Sonuç olarak, Bu egzersizin yaşlı bireylerin yaşadığı her ortamda yaptırılabileceği önerisinde bulunuldu. Keywords : Yaşlılık; Düşme; Tai Chi Chuan; Benlik algısı