Turkish Journal of Geriatrics 2006 , Vol 9 , Issue 4

Introduction

Yirminci yüzyıl ile birlikte gelişen en önemli kavram; “toplumların yaşlanması”dır ve tıp, bilim ve teknoloji üçgenindeki gelişmelerle doğum oranlarındaki azalma, toplumların yaşlanmasında temel taşı oluşturmuştur. Buna karşın, özellikle endüstrileşmiş ülkelerde nüfusun yaş dağılımındaki değişikliklere paralel olarak sağlık hizmetlerinin paylaşımı ve sosyal güvenlik hakları gibi pek çok sorunun hızla ortaya çıkması toplumları sosyal ve politik açıdan adeta bir açmazla karşı karşıya bırakmıştır. Gerekli sosyal destek sistemleri oluşturulmadan ortaya çıkan yaşlı nüfustaki patlama halen yılda % 2.5 oranında bir artışla devam etmektedir ve bu toplam popülasyondaki artış oranından çok daha fazladır.

Günümüzde eskiye oranla daha uzun bir ömür sürme şansına sahip olmanın yaşam kalitesi artmadan bir anlamı olmayacağı ve sağlık beklentisinin yaşam beklentisinden çok daha önemli olduğu vurgulanmaktadır. Dolayısı ile genç popülasyonda tıbbın hedefi tedavi iken geriatrik populasyonda esas hedef hastaların yaşam kalitesinin korunmasıdır.

Yaşlılık çağında tanı ve tedavinin etkinliğinde kullanılan fiziksel ve organik ölçütleri etkileyen kişisel faktörler yanında, psikolojik ve çevresel faktörler de standart testlerin öngörülen veya beklenen sonuçları vermesini engellemektedir. Her tıbbi sorun ve uygulamanın yaşlı ile ilgili önemli ayrıcalıkları vardır ve tıbbın hiçbir dalında bu kadar çeşitli konunun ve bilim dalının iç içe girdiği görülmez, dolayısı ile önemli bir risk grubunu oluşturan yaşlılar söz konusu olduğunda; gerek tanı ve gerekse tedavi yaklaşımlarının multidisipliner bir anlayış ile gerçekleştirilmesinin önemi ortaya çıkmaktadır.

Dolayısıyla gerek temel tıp eğitiminin ve gerekse tüm uzmanlık eğitimlerinin her aşamasında “yaşlı sağlığı” konusu ele alınmalı, pediatriye verilen önem geriatriye de verilmelidir. Böylesi kapsamlı bir tanım, “iyi hekimlik uygulamaları” çerçevesinde kapsamlı bir yaklaşımı da gerektirmektedir.

Yaşlıların sağlığının korunması ve toplumun sağlıklı yaşlanabilmesi açısından son derece önemli bir konu olan; “Yaşlılarda akılcı ilaç kullanımı” nı gündeme taşıyan Türk Farmakoloji Derneği Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu'na Geriatri Derneği Yönetim Kurulu adına teşekkürlerimi sunuyor, Türk Geriatri Dergisi'nin bu özel sayısının genç meslektaşlarımız için yararlı olacağını umuyorum.

Sevgi ve saygılarımla,
Prof. Dr.Yeşim GÖKÇE KUTSAL
Geriatri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı