Turkish Journal of Geriatrics 2017 , Vol 20, Issue 4
GERİATRİ YAŞ GRUBUNDAKİ HASTALARDA OBSTRÜKTİF UYKU APNESİ ŞİDDETİ İLE YAŞ VE İNFLAMATUAR MEDİATÖRLER ARASINDAKİ İLİŞKİ
Birgül TUHANIOĞLU1, Sanem Okşan ERKAN1, Zehra DINIZ2, Orhan GÖRGÜLÜ1, Gökhan KURAN1
1Adana Numune Research and Training Hospital, Otolaryngology Clinic ADANA
2Adana Ceyhan State Hospital, Chest Diseases Clinic ADANA
Giriş: 65 yaş üstü grupta obstrüktif uyku apnesi oranı yüksektir. Nötrofil-lenfosit oranı ve mean platelet volümü sistemik inflamatuar marker olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada, 65 yaş üstü hastalarda polisomnografi verileri ile inflamatuar mediatörler arasındaki ilişki; yaş ve obstrüktif sleep apne şiddeti ilişkisi de irdelenerek araştırılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma obstrüktif uyku apnesi semptomları olan 154 hastayı içermektedir. Hastalar 65 yaş ve üstü (çalışma grubu) ve 65 yaş altı (kontrol grubu) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Tüm hastalara polisomnografi yapıldı ve obstrüktif sleep apne şiddetine göre hafif, orta, ağır olarak ayrıldı. Nötrofil sayısı, lenfosit sayısı , mean platelet volüm ve diğer hematolojik parametreler analiz edildi.

Bulgular: Gruplar arasında vücut kitle indexi, apne-hipopne indexi ve inflamatuar mediatör değerleri açısından, istatistiksel olarak farklılık izlenmedi(p>0.05). Obstrüktif sleep apne şiddeti her iki grupta anlamlı derecede farklı bulunmadı (p>0.05). Her iki grupta mean platelet volüm, orta şiddetli obstrüktif sleep apne hastalarında ağır şiddetli obstrüktif sleep apne hastalarına göre anlamlı derecede düşüktü (p<0.05).

Sonuç: Araştırma sonuçlarına göre, obstrüktif sleep apne şiddeti ve inflamatuar mediatörler yaşla korele değildir. Keywords : Uyku apnesi sendromu; Geriatri; Polisomnografi