Turkish Journal of Geriatrics 2017 , Vol 20, Issue 4
İKİ FARKLI İLDE ERİŞKİNLERİN YAŞLI AYRIMCILIĞINA İLİŞKİN TUTUMLARININ BELİRLENMESİ
Hatice POLAT1, Hasret YALÇINÖZ BAYSAL1, Betül AKTAŞ2
1Ataturk University, Faculty of Nursing, Public Health Nursing Department ERZURUM
2SANKO University, Faculty of Health Sciences, Nursing Department, GAZİANTEP
Giriş: Bu araştırmada Türkiye’nin doğu ve batı bölgesinde bulunan şehirlerde yaşayan bireylerin, yaşlılık ve yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu çalışmanın örneklemini gelişigüzel örnekleme yöntemi ile seçilmiş 18-50 yaş arası 575 kişi (Erzurum 432, İzmir 143) oluşturmuştur. Araştırmanın verileri, tanıtıcı form ve Yaşlı Ayrımcılığı Tutum Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Elde edilen veriler istatistik programında; t-testi, ortalama ve yüzdelik hesaplar kullanılarak değerlendirilmiştir.

Bulgular: Bu araştırmada bireylerin ölçek toplam puan ortalamasının İzmir için 68.76±8.74, Erzurum için 68.66±6.72 olduğu ve her iki ilde de bireylerin yaşlı ayrımcılığına ilişkin olumlu tutuma sahip oldukları saptanmıştır. İki il arasında ölçek alt boyutları ve toplam puan ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildir (p>0.05). İzmir’de yaşayan bireyler yaşlılıkla ilişkilendirdikleri kavramları şevkat, hastalık ve güçsüzlük olarak belirtirken, Erzurum’da yaşayan bireyler ise şevkat, hastalık, bilgelik ve bağlılık olarak belirtmişlerdir.

Sonuç: Araştırmanın sonucunda, Türkiye’nin doğu ve batı bölgelerindeki örneklem grubunda yaşlı tutumları arasında herhangi bir fark bulunmadığı saptanmıştır. Yaşlılara karşı olumlu tutum olduğu belirlenmiştir. Keywords : Tutum; Yaşlanma; Yaşlı ayrımcılığı