Turkish Journal of Geriatrics 2017 , Vol 20, Issue 4
YAŞLI OSTEOPOROZLU KADINLARDA AĞRI VE KIRILGANLIK
Sevgisun KAPUCU1, Gamze ÜNVER2
1Hacettepe University, Faculty of Nursing ANKARA
2Eskisehir Osman Gazi University, Faculty of Health Sciences- Nursing Department ESKİŞEHİR
Giriş: Çoğu yaşlı birey ileri yaş döneminde kırılgan olacaktır. Aslında kırılganlık bir hastalık değil yaşın ilerlemesine bağlı değişimler ve hastalıkların birleşimidir. Bu tanımlayıcı çalışma, osteoporozlu yaşlı kadınlarda ağrı ve kırılganlığın incelenmesi amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Araştırmanın örneklemini iki üniversite hastanesinin geriatri ünitesine başvuran 105 yaşlı kadın oluşturmuştur. Çalışmanın verileri araştırmacı tarafından literatür incelenerek geliştirilen tanıtıcı bilgiler formu, Geriatrik Ağrı Ölçeği ve Edmonton Kırılganlık Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde, tanımlayıcı istatistikler, Mann- Whitney U Testi, Kruskal-Wallis H Test ve korelasyon analizi kullanılmıştır.

Bulgular: Çalışmanın sonucunda araştırma kapsamına alınan osteoporozlu yaşlı kadınların %6.7’sinin hafif ağrı, %67.3’unun orta ağrı ve %26’sının şiddetli ağrı yaşadığı belirlenmiştir. Edmonton Kırılganlık ölçeği ortalama puanlarına göre %16.3’ünün orta kırılgan ve %44.1’inin şiddetli kırılgan olduğu saptanmıştır. Ağrı nedeniyle son yedi gün içerisinde üzgün ve depresif olduğunu ifade eden osteoporozlu yaşlı kadınların daha kırılgan oldukları saptanmıştır (p<0.05). Ayrıca kilo kaybı, depresif semptomlar ve üriner inkontinansın kırılganlık ile ilişkili olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Ayrıca Geriatrik Ağrı Ölçeği ile Edmonton Kırılganlık Ölçeği puan ortalamaları arasında zayıf derecede pozitif anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir.

Sonuç: Araştırma sonuçlarına göre hemşirelerin özellikle ağrı yakınması olan osteoporozlu yaşlı kadınları kırılganlık açısından değerlendirmeleri, kırılgan yaşlı özelliklerini, görülebilecek semptomları ve risk faktörlerini bilmeleri önerilmektedir. Keywords : Yaşlı; Kadın; Kırılgan yaşlı; Geriatri; Osteoporoz; Ağrı